• 1402/07/29
  • - تعداد بازدید: 372
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه

لیست سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاه آدرس وبسایت
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا https://research.fums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز https://research.sums.ac.ir
معاونـت تحقيقـات و فنـاوري دانشـگاه علوم پزشكي اراك https://research.arakmu.ac.ir/fa
معاونـت تحقیقـات و فنـاوري دانشـگاه علوم پزشکی قزوین https://vcr.qums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان https://research.muk.ac.ir
معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد https://res.gmu.ac.ir/index.html
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل https://research.arums.ac.ir/fa/page/6093
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول https://research.dums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد https://research.ssu.ac.ir
معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز https://ajums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/index.aspx
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان https://goums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=12
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارسنجان https://vcrt.rums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز https://research.abzums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی ساوه https://research.savehums.ac.ir/fa
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان https://research.kaums.ac.ir
مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان https://research.abadanums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه https://research.umsu.ac.ir
معاونت تحقیقات و آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسفراین https://edu.esfrums.ac.ir
معاونت تحقیقات، آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد https://dme.asaums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://research.mui.ac.ir/fa
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران https://vcr.iums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر http://research.irshums.ac.ir/page/tahghighat.html
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام https://research.medilam.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل https://research.mubabol.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم https://old.mubam.ac.ir/research
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان https://research.zums.ac.ir
معاونت تحقیقات و آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان http://research.larums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://research.lums.ac.ir
معاونت تحقیقات و آموزشی دانشکده علوم پزشکی گراش https://research.gerums.ac.ir/
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان https://vresearch.kmu.ac.ir/fa
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان https://research.gums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی بهبهان https://research.behums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر https://rs.bpums.ac.ir/fa/index.aspx
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند https://rsh.bums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز https://researchvice.tbzmed.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه https://edu-res.thums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی تربت جام https://research.trjums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران https://vcr.tums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه https://vc-research.kums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت https://vcresearch.jmu.ac.ir/fa
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم https://research.jums.ac.ir
معاونت آموزشی ، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی دانشکده علوم پزشکی مراغه https://amozeshi.mrgums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود https://shmu.ac.ir/research/fa
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد https://v-research.mums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار https://www.medsab.ac.ir/index9b20.html?fkeyid=&siteid=1&pageid=7201
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان https://resv.hums.ac.ir
معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین https://edu.khomeinums.ac.ir
معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی https://edu.khoyums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان https://vcrt.rums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل https://research.zbmu.ac.ir/fa
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان https://research.zaums.ac.ir
معاونت آموزشی ، تحقیقات و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سراب http://amouzesh.sarabums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان https://rtvc.semums.ac.ir
معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی سیرجان http://research.sirums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر https://research.shoushtarums.ac.ir/fa-ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد https://research.skums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور https://vcr.nums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://research.mazums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم https://res.muq.ac.ir
معاونت تحقیقات و فنوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی https://research.sbmu.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان https://research.umsha.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج https://research.yums.ac.ir
   
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: