دکتر اکبر فرجادفر

دکتر اکبر فرجادفر

معاون تحقیقات و فناوری

تلفن: 071-53334068

توضیحات

تحصیلات

دکترای زیست فناوری پزشکی

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی: معاونت آموزشی دانشکده فناوری  های نوین

مشاور اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: