دکتر  عزیز اله دهقان

دکتر عزیز اله دهقان

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر

شماره داخلی: 2433
تلفن: 53314068

تحصیلات

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

آخرین اخبار

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: