• 1400/12/09
  • - تعداد بازدید: 522
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه

برنامه استراتژیک

رسالت

حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری به عنوان جزئی از ساختار دانشگاه علوم پزشكی فسا ، مصمّم است نهایت بهره برداری از پتانسیل های موجود در سطح دانشگاه و شهرستان را بنماید. در این راستا حرکت و پیشرفت به سوی یک حیطه پژوهشـــی مشخص یا مشکل تحقیقاتی در سطح کشور، رسالت این حوزه قلمداد می شود، تا با تعمّق و همه جانبه نگری در موضوعات تحقیقاتی ، بستر مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت ها و کشفیات، ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی برای پژوهشگران حوزه سلامت فراهم شود، و از طریق تبادل اطلاعات علمی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی دنیا به منظور تقویت بنیه /علمی پژوهشی دانشگاه در راستای تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نماید.

 

چشم انداز

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد تا پنج سال آینده، با نهادینه کردن امر پژوهش در جهت ارتقای جایگاه فعلی این دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین المللی تلاش نماید. انتظار می رود مجموعه اقدامات انجام شده بتواند جایگاه پژوهشی دانشگاه را در سیستم رتبه بندی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 10 پله ترقی دهد.

 

ارزش ها

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا به ارزش های زیر ارج می نهد:

1-اخلاق در پژوهش با تأکید بر ارزشهای متعالی اسلامی

2-ارزش نهادن به فعالیت گروهی و کار تیمی

3-گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه

4-پایبندی به اصول علمی پژوهش

5-تکریم ارباب رجوع

 

اهداف کلی

بهبود توان علمی پژوهشگران

توسعه مراکز رشد و تاسیس مراکز تحقیقاتی مرتبط با سلامت

ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و تولید دانش

هدفمند نمودن پژوهش و حمایت از محققین

بهبود همکاری های پژوهشی با دانشگاه های داخلی و خارجی

نهادینه کردن اصول اخلاقی در پژوهش

 

نقاط قوت

S1- حمایت مسئولین از فعالیت های پژوهشی

S2- وجود تفکر برنامه ریزی و مدیریت مشارکتی

S3- تعهد و وجدان كاری پرسنل

S4- برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی و اتاق های فکر

S5- دسترسی به منابع الکترونیک

S6- وجود معیارهای پژوهشی در ارزشیابی و ارتقای اساتید

S7- سمینارها و كارگاه های آموزشی

S8- سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (pajohan)

S9- جشنواره پژوهشی حکیم شرق

S10- پرداخت منظم پاداش مقالات چاپ شده

S11 – وجود نظام ثبت بیماری ها (سکته قلبی ، HF) در دانشگاه

S12 - دسترسی پژوهشگران به فرم ها ، آیین نامه ها ، اطلاعیه ها و... از طریق وب سایت

S13- وجود کمیته های تحقیقات دانشجویی

S14– وجود یکی ازمراکز کوهورت ملی پرشین در دانشگاه

 

نقاط ضعف

W1- کمبود تجهیزات ، دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی و کارشناسان تخصصی

W2-عدم وجود اساتید مجرب در دانشگاه جهت برگزاری كارگاه های پژوهشی

W3- پایین بودن کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی

W4- کمبود پژوهشگر در دانشگاه

W5- عدم تعامل اساتید پایه و بالینی درانجام تحقیقات مشترک

W6- عدم تخصیص زمان مناسب جهت پژوهش در اعضا هیئت علمی بالینی

W7- سیستم نظارتی نامناسب در اجرای طرح های تحقیقاتی

W8- مشغولیت پژوهشگران و اعضای هیات علمی در امور غیر پژوهشی

W9- عدم پرداخت به موقع برخی از مطالبات پژوهشی

W10- عدم توجه برخی از پژوهشگران به تخلفات پژوهشی

 

فرصت ها

O1- حمایت وزارت بهداشت از شركتهای دانش بنیان و توسعه ی مراكز رشد فن آوری

O2- تخصیص 3-1 درصد از بودجه کل به امور پژوهشی

O3- مجاورت با دانشگاه علوم پزشكی شیراز

O4- وجود مراكز رشد در شهرستان

O5-وجود محققین برجسته شهرستان مقیم خارج از کشور

O6-اهتمام جدی به توسعه مراكز تحقیقاتی

O7-اهتمام جدی به پیشبرد کیفی تحقیقات در کشور

O8-امکان همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های معتبر جهان با استفاده از داده های کوهورت پرشین

 

تهدیدها

T1- دسترسی ناكافی به برخی تجهیزات و مواد جهت تحقیقات در کشور

T2- عدم وجود فرهنگ پژوهش در جامعه

T3- مهاجرت محققان با تجربه به سایر دانشگاهها

T4- وجود جو رقابت در تولید مقاله به جای تولید علم در بین دانشگاهیان

T5- معیارهای کمی و نامناسب جهت ارزیابی عملکرد معاونت تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی

 

فرم تحلیل عوامل درونی

عوامل عناوین اهمیت ضریب اثر درجه پاسخگویی نمره نهایی
S1 حمایت مسئولین از فعالیتهای پژوهشی 10 054. 4 2.
S2 تفکر برنامه ریزی و مدیریت مشارکتی 6 032. 3 09.
S3 تعهد و وجدان كاری پرسنل 9 048. 3 1.
S4 جلسات شورای پژوهشی و اتاق های فکر 8 043. 3 1.
S5 دسترسی به منابع الکترونیک 7 037. 2.5 09.
S6 وجود معیارهای پژوهشی در ارزشیابی و ارتقای اساتید 7 037. 3.5 1.
S7 سمینارها و كارگاههای آموزشی 8 043. 2.5 1.
S8 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی 9 048. 3.5 1.
S9 جشنواره پژوهشی حکیم شرق 6 032. 3.5 1.
S10 پرداخت منظم پاداش مقالات چاپ شده 6 032. 3 09.
S11 وجود نظام ثبت بیماری ها (سکته قلبی ، HF) در دانشگاه 9 048. 3 14.
S12 دسترسی پژوهشگران به فرم ها ، آیین نامه ها ، اطلاعیه ها و... از طریق وب سایت 8 043. 4 1.
S13 وجود کمیته های تحقیقات دانشجویی 8 043. 3 1.
S14 وجود یکی ازمراکز کوهورت ملی پرشین در دانشگاه 10 054. 4 2.
W1 کمبود تجهیزات ، دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی و کارشناسان تخصصی 8 043. 3 1.
W2 عدم وجود اساتید مجرب در دانشگاه جهت برگزاری كارگاه های پژوهشی 6 032. 1.5 04.
W3 پایین بودن کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی 10 054. 3 13.
W4 کمبود پژوهشگر در دانشگاه 9 048. 2.5 12.
W5 عدم تعامل اساتید پایه و بالینی در انجام تحقیقات مشترک 8 043. 1 04.
W6 عدم تخصیص زمان مناسب جهت پژوهش در اعضا هیئت علمی دانشگاه 7 037. 1 03.
W7 سیستم نظارتی نامناسب در اجرای طرح های تحقیقاتی 6 032. 2.5 08.
W8 مشغولیت پژوهشگران و اعضای هیات علمی در امور غیر پژوهشی 6 032. 2.5 08.
W9 عدم پرداخت به موقع برخی از مطالبات پژوهشی 8 043. 3 1.
W10                                 عدم توجه برخی از پژوهشگران به تخلفات پژوهشی   6 032. 3 1.
جمع 185 99. 61.5 2.54

 

فرم تحلیل عوامل بیرونی

عوامل عناوین اهمیت ضریب اثر درجه پاسخگویی نمره نهایی
O1 حمایت وزارت بهداشت از شركتهای دانش بنیان و توسعه ی مراكز رشد فن آوری 6 06. 2 12.
O2 تخصیص 3-1 درصد از بودجه کل به امور پژوهشی 9 09. 4 4.
O3 مجاورت با دانشگاه علوم پزشكی شیراز 7 07. 2.5 17.
O4 وجود مراكز رشد در شهرستان 5 05. 2 1.
O5 وجود محققین برجسته شهرستان مقیم خارج از کشور 6 06. 2 12.
O6 اهتمام جدی به توسعه مراكز تحقیقاتی 8 08. 2.5 2.
O7 اهتمام جدی به پیشبرد کیفی تحقیقات در کشور 7 07. 3 21.
O8 امکان همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های معتبر جهان با استفاده از داده های کوهورت پرشین 9 09. 4 36.
T1 دسترسی ناكافی به برخی تجهیزات و مواد جهت تحقیقات در کشور 6 06. 2 12.
T2 عدم وجود فرهنگ پژوهش در جامعه 5 0.05 3 15.
T3 مهاجرت محققان با تجربه به سایر دانشگاهها 8 0.08 3 21.
T4 وجود جو رقابت در تولید مقاله به جای تولید علم در بین دانشگاهیان 8 0.08 3 21.
T5 معیارهای کمی و نامناسب جهت ارزیابی عملکرد معاونت تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی 9 09. 2 18.
جمع   93 93. 20 2.53

 

استراتژی های SO

SO1- ارتقاء توان پژوهشی اساتید و دانشجویان S4,S7,O3,O5,O7
SO2- توسعه مراکز تحقیقاتی S11,S14,O6
SO3-ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های تحقیقاتی S1, S2, 03

 

 استرتژی های ST

ST1- جذب و حمایت از پژوهشگران فعال در دانشگاه

S1,S2,S4,S11,S14,T3

 

استراتژی های WO 

WO1- بهبود ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقات معتبر

W1, W2, W3, W4, O3, O4, O5, O6, O8

W02- به حداقل رساندن تخلفات پژوهشی

W10, O7

 

اهداف عینی

SO1 ارتقاء توان پژوهشی اساتید و دانشجویان

برگزاری حداقل 15 کارگاه پژوهشی برای اساتید و دانشجویان تا پایان سال 94

برگزاری یک کارگاه نحوه استفاده از کتابخانه دیجیتال و منابع الکترونیک جهت اساتید و دانشجویان تا پایان سال 94

SO2 توسعه مراکز تحقیقاتی

برنامه ریزی جهت استفاده پژوهشگران از ظرفیت نظام ثبت بیماری ها و داده های کوهورت تا پایان سال 94

برنامه ریزی جهت کسب موافقت قطعی برای تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر تا پایان سال 94

SO3 ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های تحقیقاتی

برگزاری حداقل 5 اتاق فکر، جهت بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت های تحقیقاتی تا پایان سال 94

حداقل یک برنامه بازدید و آشنایی با کوهورت جهت ابجاد انگیزه برای ارئه طرح های پژوهشی تا پایان سال 94

ST1 حفظ پژوهشگران فعال در دانشگاه
تسهیل و تسریع روند تصویب طرح های پژوهشی کاربردی ارائه شده توسط پژوهشگران فعال تا پایان سال 94
WO1 بهبود ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقات معتبر

تصویب طرح های پژوهشی کاربردی مشترک با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تا پایان سال 94

برنامه ریزی جهت برقراری ارتباط با دانشگاه های خارج از کشور تا پایان سال

WO2 به حداقل رساندن تخلفات پژوهشی

برگزاری 1 دوره آموزشی جهت آشنایی پژوهشگران با انواع تخلفات پژوهشی تا پایان سال 94

اجرای آیین نامه های کمیته اخلاق کشوری تا پایان سال 94

 

 

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: