لیست اخبار صفحه :1
سلسله کارگاه های مدرسه زمستانه فناوری
برگزری سلسله کارگاه های فناوری

سلسله کارگاه های مدرسه زمستانه فناوری

سلسله کارگاه های "مدرسه زمستانه فناوری" با تدریس 5 سرفصل مهم در حوزه فناوری توسط مرکز رشد واحد های فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار می گردد.

    عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

    تغییر اندازه فونت:

    تغییر فاصله بین کلمات:

    تغییر فاصله بین خطوط:

    تغییر نوع موس: