اولین جلسه هماهنگی سرپرست جدید معاونت تحقیقات و فناوری با مدیران اجرایی برگزار گردید

برگزاری اولین جلسه هماهنگی سرپرست جدید معاونت تحقیقات و فناوری با مدیران اجرایی

برگزاری اولین جلسه هماهنگی

اولین جلسه هماهنگی سرپرست جدید معاونت تحقیقات و فناوری با مدیران اجرایی برگزار گردید

1401/12/14

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو