معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

رسالت و چشم انداز معاونت

تاریخچه معاونت

تاریخچه معاونت تاریخچه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه که یکی از هشت معاونت دانشگاه است از سال 1392 به طوررسمی از معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مجزا و فعالیت خود را به طور مستقل زیر نظر ریاست محترم دانشگاه آغاز نمود. ساختار تشکیلاتی: مجموعه معاونت تحقیقات ...

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی بسمه تعالیحیطه های تعیین شده توسط دانشگاه  علوم پزشکی فسا : حیطه سلامت روان حیطه علوم پایه حیطه علوم دارویی حیطه علوم بهداشتی و علوم تغذیه حیطه تحقیقات نظام سلامت و توسعه حیطه بیماری های غیرواگیر حیطه ی بیماری های واگیردار حیطه ی ...

راهنمای عمومی استفاده از وبسایت

راهنمای عمومی استفاده از وبسایت راهنمای عمومی استفاده از وب سايت به وب سايت معاونت  تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی فسا خوش آمديد. در اين وب سايت دسترسی به اطلاعات و صفحات مختلف، از مسيرهای مختلف امكان پذير است. اين راهنما به معرفی همه مسيرها نمی پردازد. راه های دسترسی به صفحات ...

اعضاء و کارکنان

اعضاء و کارکنان نام و نام خانوادگی سمت زهرا ایران زاد کارشناس امور قراردادها - کارشناس اداره انتشارات زینب کریمی مقدم کارشناس مسئول اداره علم سنجی زهرا بردبار کارشناس مسئول برنامه عملیاتی زهرا بردبارزارعی کارشناس مسئول طرح های تحقیقاتی ...