معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیران تحقیقات و فناوری

نام و نام خانوادگی :
 هیوا علی پناه 1alipanah
درجه علمی : دکترای تخصصی (PHD)
سمت : مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
تخصص : فیزیولوژی
پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی :
علی قنبری اسد axx
درجه علمی : دکترای تخصصی (PHD)
سمت : مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات  و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
تخصص : بیوتکنولوژی پزشکی
پست الکترونیک :

 

 مهسا رستمی چایجان t99hoqqgwdohb715
درجه علمی : دکترای تخصصی (PHD)
سمت : مدیر توسعه علم و فناوری سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
تخصص : طب ایرانی
پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی : محمود اوصانلو dr osanlou
درجه علمی : دکترای تخصصی (PHD)
سمت :  مدیر دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه
تخصص :      نانوفناوری پزشکی
پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی : الهام زارع نژاد dr zarenezhad
درجه علمی : دکترای تخصصی(PHD)
سمت : مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
تخصص : شیمی آلی
پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی : آرش گودرزی dr goudarzi
درجه علمی : دکترای تخصصی(PHD)
سمت : مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت دانشگاه
تخصص : مهندسی بافت
پست الکترونیک :