معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیران تحقیقات و فناوری

نام و نام خانوادگی :
 هیوا علی پناه 1alipanah
درجه علمی : دکترای تخصصی (PHD)
سمت : مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
تخصص : فیزیولوژی
پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی :
علی قنبری اسد axx
درجه علمی : دکترای تخصصی (PHD)
سمت : مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات  و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
تخصص : بیوتکنولوژی پزشکی
پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی :  مهسا رستمی چایجان t99hoqqgwdohb715
درجه علمی : دکترای تخصصی (PHD)
سمت : مدیر توسعه علم و فناوری سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
تخصص : طب ایرانی
پست الکترونیک :