معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اعضاء و کارکنان

 

 نام و نام خانوادگی : زینب کریمی مقدم
 سمت : کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
شرح وظایف:
*کارشناس مسئول علم سنجی
*مسئول اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
* رابط اصلاح فرایندهای معاونت
*مسئول پایش یرنامه عملیاتی کتابخانه مرکزی

 :">:آدرس ایمیل

 
 نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار زارعی
سمت : کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
شرح وظایف:
*کارشناس طرح های پژوهشی 
*تأئید و فعالسازی پژوهشگران در سامانه پژوهان
* رابط واحد آمار و معاونت تحقیقات
*کارشناس مسئول ارزشیابی وزارتخانه
*دبیر شورای پژوهشی و کمیته اخلاق
*کارشناس کمیته اخلاق
*پرداخت حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی
  : آدرس ایمیل

 

 نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار
سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی : لیسانس کتابداری پزشکی
شرح وظایف:
*مسئول پایش برنامه ی  عملیاتی معاونت
*کارشناس برگزاری کارگاه ها و همایش ها
*رابط آموزش کارکنان
*کارشناس امور مربوط به پاداش مقالات

 

 
:"> : آدرس ایمیل

 

نام و نام خانوادگی: رضوان بیژنی
سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم اتاق عمل
 شرح وظایف:
*مسئول اعتباربخشی
*کارشناس مسئول ارزشیابی واحد توسعه تحقیقات بالینی
*کارشناس مسئول ارزشیابی مرکز تحقیقات
*کارشناس مسئول جذب دستیار پژوهش سرباز
* کارشناس کمیته ارتقا اساتید
*کارشناس کمیته اجرایی جذب دانشگاه
* کارشناس کمیته همایش ها و کنگره های داخلی
* دبیر کمیته داخلی نظام پیشنهادات
* کارشناس امور مربوط به برگزاری کارگاه ها و  همایش ها

:"> :آدرس ایمیل

 

نام و نام خانوادگی: زهرا پیران
سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس فناوری اطلاعات
شرح وظایف:
*کارشناس فناوری دانشگاه
* کارشناس مسئول دفتر مجله دانشگاه
*کارشناس مسئول مرکز رشد دانشگاه
*کارشناس مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
*کارشناس مسئول دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراعات
*کارشناس مسئول و پشتیبان سایت معاونت تحقیقات و فناوری  و سایر سایت های ذیربط
 
 :">: آدرس ایمیل

 

نام و نام خانوادگی: زهرا ایران زاد
 سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی: کاردانی کامپیوتر
 شرح وظایف:
*کارشناس امور قراردادها
*کارشناس اداره انتشارات
*کارشناس همایش ها و کنگره های داخلی

*  
کارشناس مرکز مطالعات تجربی و مقایسه ای

 

:">: آدرس ایمیل