معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اعضاء و کارکنان

 
 
 
 
 نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار زارعی
سمت : کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی
شرح وظایف:
*کارشناس علم سنجی
*کارشناس طرح های پژوهشی 
*تأئید و فعالسازی پژوهشگران در سامانه پژوهان
* رابط واحد آمار و معاونت تحقیقات
*کارشناس ارزشیابی وزارتخانه
*دبیر شورای پژوهشی و کمیته اخلاق
*کارشناس کمیته اخلاق
*صدور گواهی جهت طرح ها 
*پرداخت حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی
  : آدرس ایمیل

 

 نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار
سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی : لیسانس کتابداری پزشکی
شرح وظایف:
*مسئول پایش برنامه ی  عملیاتی دانشگاه
*امور مربوط به پرداخت پاداش مقالات
*کارشناس همایش ها و کنگره های بین المللی
*کارشناس برگزاری کارگاه ها و همایش ها
*کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
*رابط آموزش کارکنان
*مسئول اطلاع رسانی
 
:"> : آدرس ایمیل

 

نام و نام خانوادگی: رضوان بیژنی
سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم اتاق عمل
 شرح وظایف:
*کارشناس واحد تألیف و ترجمه
*کارشناس کمیته ارتقاء اساتید
*کارشناس امور مربوط به هماهنگی کارگاه ها
*کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر
*scientific writing کارشناس کمیته
*کارشناس همایش ها و کنگره های داخلی

 

:"> : آدرس ایمیل

 

نام و نام خانوادگی: زهرا پیران
سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس فناوری اطلاعات
شرح وظایف:
*کارشناس دفتر مجله
*امور مربوط به مقالات نویسندگان
*امور مربوط به داوری مقالات
*کارشناس پژوهشی پایان نامه ها
*پشتیبان سایت معاونت تحقیقات و فناوری  و سایر سایت های ذیربط
*کارشناس مرکز رشد دانشگاه
 :">: آدرس ایمیل

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه حیدری
 سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی: کارشناس مامایی
 شرح وظایف:
*کارشناس امور قراردادها
*کارشناس سامانه نیوز

 :">: آدرس ایمیل