معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اعضاء و کارکنان

 
 
 
bordbar
 نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار زارعی
سمت : کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی
شرح وظایف:
*مدیر اجرائی سایت
*کارشناس طرح های پژوهشی و پایان نامه ها
*تأئید و فعالسازی پژوهشگران در سامانه پژوهان
* رابط واحد آمار و معاونت تحقیقات
*کارشناس ارزشیابی وزارتخانه
*دبیر شورای پژوهشی و کمیته اخلاق
*عضو شورای کمیته پژوهشی و تحقیقات دانشجوئی
*کارشناس کمیته اخلاق
*صدور گواهی جهت طرح ها و پایان نامه ها
*پرداخت حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی
  : آدرس ایمیل

 

 

Zahra Bordbar
 
 نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار
سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی : لیسانس کتابداری پزشکی
شرح وظایف:
*کارشناس امور قراردادها
*امور مربوط به پرداخت پاداش مقالات
*مسئول اطلاع رسانی
*عضو شورای کمیته پژوهش کارمندی
*کارشناس همایش ها و کنگره های بین المللی
*کارشناس امور هماهنگی کارگاه ها
*کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر
*رابط آموزشی
:"> : آدرس ایمیل

 

 
Rezvan Bijani
 
 
نام و نام خانوادگی: رضوان بیژنی
سمت: کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم اتاق عمل
 شرح وظایف:
*کارشناس مجله
*کارشناس واحد تألیف و ترجمه
*کارشناس کمیته ارتقاء اساتید
*کارشناس امور مربوط به هماهنگی کارگاه ها
*کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر
*scientific writing کارشناس کمیته
*کارشناس همایش ها و کنگره های داخلی

 

:"> : آدرس ایمیل

 

 
نام و نام خانوادگی: زهره غلامی
سمت: کارشناس مجله
مقطع تحصیلی: لیسانس کتابداری پزشکی
شرح وظایف:
*کارشناس مجله
*امور مربوط به مقالات نویسندگان
*امور مربوط به داوری مقالات
*کارشناس علم سنجی
*برگزاری کارگاه های آموزشی
:"> : آدرس ایمیل