معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری

نام و نام خانوادگی :

مجتبی فرجام dr far
درجه علمی : دانشیار و دکترای تخصصی فارماکولوژی
سمت : عضو هیأت علمی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا
تخصص : فارماکولوژی
پست الکترونیک :