معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کتابخانه مرکزی

میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا، طبقه هم کف، کتابخانه مرکزی دانشگاه

تلفن: 07153350994

داخلی: 290

ایمیل: