معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقررات و آیین نامه ها

مقررات و آیین نامه ها ساعات استفاده از کتابخانه مخزن: 8 صبح تا 3 عصر قرائت خانه: آقایان: 24 ساعت شبانه روز    خانم ها: 8 صبح تا 11 شب