معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

با توجه به درخواست های ارسالی و هماهنگی های انجام شده، موسسات زیر خدمات ثبت شرکت، برند، اختراع و ... را از طریق حقوقی ارائه می نمایند.

 خدمات ثبت شرکت

موسسه حقوقی پدیده (جناب آقای جایروندی)

32326024-  071

09170222520

موسسه حقوقی موسوی (سرکار خانم موسوی)

32300938- 32345166- 071

09173155223- 09177024338

 

 خدمات ثبت اختراع و مالکیت فکری

پارک علم و فناوری فارس- دفتر مالکیت فکری 36360303 – 071 داخلی 329

جهت کسب اطلاعات بیشتر با خانم بردبار (53316300 -071 ) داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.