معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1-شرکت پارسی ژن

اعضاء: دکتر احسان بهرامعلی- دکتر حبیب ا... ذاکری- مهندس محمد رضا هاشمی

زمینه فعالیت:

مانیتور ریموت بیوبانک (تولید پروتوتایپ)

نرم افزارهای اختصاصی سیستم های ثبت بیماری ها (تولید محصول)

2-هسته فناور تولید Angio Assist Ball

اعضاء: دکتر احسان بهرامعلی- دکتر نگار فیروز آبادی

3-هسته فناور تولید TR Band

اعضاء: دکتر احسان بهرامعلی- مهندس علی مسرور

4-هسته فناور تولید سیستم هواگیر تزریق

اعضاء: دکتر احسان بهرامعلی- مهندس مجتبی وردیان

5-هسته فناور تولید دستگاه تنظیم دوز داروهای قلبی

اعضاء: دکتر احسان بهرامعلی- مهندس مجتبی وردیان- یاشار گورکانی- مهندس محمد رضا هاشمی

6-هسته فناور تولید حفاظ آنژیوگرافی (پرتابل)

اعضاء: دکتر احسان بهرامعلی- مهندس مجتبی وردیان- دکتر عباس عبداللهی

7-هسته فناوری تولید گیاهان داروئی

اعضاء: مهندس الهه احمدی- دکتر عباس عبداللهی