معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نشانی

فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی- مرکز رشد

تلفن مستقیم

071-53312892

تلفن دانشگاه

071-53350994-6

پست الکترونیک