معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آیین نامه مراکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا

آیین نامه تاسیس و راه اندازی مراکز رشد واحد های فناوری

دستورالعمل ارائه طرح در کمیته ارزیابی مرکز رشد واحدهای فناوری

شیوه نامه معیارهای کالاها وخدمات دانش بنیان

فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان- سال 94

فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان- سال 91

اساسنامه شرکت های تعاونی دانش بنیان

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت و موسسات دانش بنیان

آیین نامه تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان

خلاصه آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان ویژه دانشگاهها و واحدهای پژوهشی و اعضای هیئت علمی

شیوه نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان نخبه و استعدادهای برتر

ضوابط تاسیس مراکز رشد واحدهای فناوری

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

قانون چگونگی مناطق آزاد

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و آیین نامه اجرایی آن

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مجموعه برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

معافیت مالیاتی

آیین نامه اجرایی ماده 47 برنامه چهارم توسعه