معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نام و نام خانوادگی

دکتر علی قنبری اسد

درجه علمی

دکترا

سمت

عضو هئیت علمی گروه بیوتکنولوژی - رئیس مرکز رشد

تخصص

دکترای بیوتکنولوژی

پست الکترونیک