معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی فراوانی انواع کیست های تخمدانی در عمل های لاپاراتومی مربوط به کیست تخمدان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر فسا در طی سال های 90-91

بررسی فراوانی انواع کیست های تخمدانی در عمل های لاپاراتومی مربوط به کیست تخمدان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر فسا در طی  سال های 90-91 دانشجو: راحله زراوشان استاد راهنما: دکتر رویا کوکبی استاد مشاور:  چکیده زمینه و هدف:  توده های لگنی یکی از علل مهم جراحی های زنان می باشند. این عمل های جراحی هزینه ی زیادی را به سیستم بهداشت و درمان کشور وارد می آورند در حالی که برخی از این اعمال ...