معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فسا در زمینه ایدز در سال 1395

بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فسا در زمینه ایدز در سال 1395 دانشجو:صابر دهبانی زاده     استاد راهنما: دکتر محمد اکراهی استاد مشاور: دکتر عزیزا... دهقان چکیده زمینه و هدف: جوانان عمده ترین گروه در معرض خطر ایدز در سراسر دنیا می باشند. آموزش و پیشگیری اولویت اصلی مراقبت های بهداشتی جهت کنترل ...

بررسی سطح هورمون های مترشحه از بافت چربی در افراد دارای استئوآرتریت

بررسی سطح هورمون های مترشحه از بافت چربی در افراد دارای استئوآرتریت دانشجو:سیده مکیه موسوی     استاد راهنما: دکترعلیرضاعسکری ، دکتررضاهمایونفر استاد مشاور: دکتر عزیز ا... دهقان چکیده زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع‌ترین شکل آرتریت و علت اصلی درد و ناتوانی در افراد مسن محسوب می‌شود.. شرایط متابولیک در ...

مقایسه پراکندگی فاصله QT در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST قبل و بعد از درمان با استرپتوکیناز و PCI اولیه

مقایسه پراکندگی فاصله QT در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST قبل و بعد از درمان با استرپتوکیناز و PCI اولیه دانشجو:سحر سلطان آبادی     استاد راهنما: دکتر غلامعباس ولی زاده استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: پراکندگی فاصلة QT معیار بیانگر یکنواختی در رپولاریزاسیون بطنی است. افزایش پراکندگی فاصلة QT خود باعث قرار گرفتن قلب در معرض ...

کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی شهرستان فسا در 1394

کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی شهرستان فسا در 1394 دانشجو:ندا رزمجویی     استاد راهنما: دکتر کاوه کاشانی - دکتر سید ذبیح الله عابدی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده چکیده زمینه و هدف: مولتیپل اسكلروزیس یا (MS) یك بیماری مزمن و پیشرونده دستگاه عصبی مركزی است كه به میلین اعصاب مغز و ...