معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و شاخص شدت اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان دکتر علی شریعتی شهرستان فسا در سال 1394

بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و شاخص شدت اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان دکتر علی شریعتی شهرستان فسا در سال 1394 دانشجو:مرضیه ولی زاده     استاد راهنما: دکتر سمیه معتضدیان استاد مشاور:  چکیده زمینه و هدف: نتایج بعضی از تحقیقات نشان می دهد که الگوهای شخصیتی افراد در پاسخ دادن به محرك های تنش زا، نقش مهمی در احتمال قربانی شدن یا گرفتار آمدن آن ...

بررسی کارآیی ابزار محاسبه خطر پوکی استخوان (SCORE) برای غربالگری افراد مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر فسا

   بررسی کارآیی ابزار محاسبه خطر پوکی استخوان (SCORE) برای غربالگری افراد مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم  استخوان شهر فسا دانشجو:سید محمد رضا فرش نشانی     استاد راهنما: دکتر علی خانی جیحونی استاد مشاور: دکتر پوپک محقق- دکتر سید منصور کشفی-محمد مهدی نقی زاده- فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: پوکی استخوان ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ...

بررسی ارتباط میان عوامل خطر سرطان مثانه با استیج و گرید تومور تراشیده شده توسط عمل جراحی ترانس یورترال رسکشن در بازه ی زمانی نیمه ی دوم سال 1391 تا انتهای سال 1394 در شهرستان فسا

بررسی ارتباط میان عوامل خطر سرطان مثانه با استیج و گرید تومور تراشیده  شده توسط عمل جراحی ترانس یورترال رسکشن در بازه ی زمانی نیمه ی دوم سال 1391 تا انتهای سال 1394 در شهرستان فسا دانشجو: سیده فرناز کمانی     استاد راهنما: دکتر کیومرث ایزدپناه استاد مشاور: پژمان باقری چکیده زمینه و هدف: با توجه به شیوع نسبتا بالای سرطان مثانه، داشتن اطلاعات کافی در مورد عوامل خطر سرطان مثانه می تواند به پزشکان در تشخیص زود ...

ارتباط بین اختلالات خواب و سطح هموگلوبین A1c در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2

ارتباط بین اختلالات خواب و سطح هموگلوبین A1c در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 دانشجو:علی پوراسماعیل     استاد راهنما: دکتر آروین هدایتی استاد مشاور: دکتر یوسف غلامپور ، دکتر عزیزا... دهقان چکیده زمینه و هدف: کیفیت خواب یکی از فاکتورهای مهمی است که می تواند بر ابعاد مختلف سلامتی تاثیر داشته باشد، بنابراین هدف ...