معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت بر اساس مدل پندر در زنان معلم شهرستان فسا در سال تحصیلی 1394-1395

بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت بر اساس مدل پندر در زنان معلم شهرستان فسا در سال تحصیلی 1394-1395 دانشجو:الهام هاشمی نسب     استاد راهنما: دکتر افسانه قاسمی استاد مشاور: پژمان باقری چکیده زمینه و هدف: پارادایم جدید سلامت اشاره به این دارد که سالم بودن، وابسته به عوامل متعددی است مانند عوامل اجتماعی، میزان آگاهی و حتی ویژگیهای ...

بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان ها و خشکی دهان در زنان مبتلا به پوکی استخوان

بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان ها و خشکی دهان در زنان مبتلا به پوکی استخوان دانشجو:یاسین جاری مورجان     استاد راهنما: دکتر علی خانی جیحونی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده چکیده زمینه و هدف: پوکی استخوان (استئوپروز) شایعترین بیماری متابولیک استخوان بوده و تظاهرات آن شامل کاهش مواد معدنی و بافت زمینه ای ...

بررسی اگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های شهرستان فسا نسبت به مصرف قلیان بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده و عوامل مرتبط با آن

بررسی اگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های شهرستان فسا نسبت به مصرف قلیان بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده و عوامل مرتبط با آن دانشجو:محمد ذاکری     استاد راهنما: دکتر علی خانی جیحونی استاد مشاور: دکتر افسانه قاسمی- فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: عادت قلیان كشیدن در بین جوانان رو به گسترش است و توجه بیشتر به این مسأله ضرورت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی ...

بررسی آگاهی و نگرش پزشکان،پرستاران و دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا در مورد توریسم سلامت

بررسی آگاهی و نگرش پزشکان،پرستاران و دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا در مورد توریسم سلامت دانشجو:سید مرتضی حسینی     استاد راهنما: دکتر فرهود نیکویی استاد مشاور: پژمان باقری چکیده زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی آگاهی و نگرش پزشکان، پرستاران و دانشجویان پزشکی و پرستاری در مورد توریسم درمانی و مقایسه ی آن در سن، ...