معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی آگاهی و رفتار پیشگیرانه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر فسا در مورد مصرف سیگار بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

بررسی آگاهی و رفتار پیشگیرانه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر فسا در مورد مصرف سیگار بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی دانشجو:فخرالدین فخرایی     استاد راهنما: دکتر افسانه قاسمی استاد مشاور: دکتر علی خانی جیحونی، دکتر عزیز ا... دهقان چکیده زمینه و هدف: اعتیاد به مصرف سیگار در حال حاضر به عنوان یک مشکل جهانی و فراگیر و شایع ترین عامل قابل پیشگیری مرگ ...

مقایسه اثرات درمانی رژیم های دارویی لووفلوکساسین و آزیترومایسین +سفتریاکسون در درمان پنومونی اکتسابی از جامعه

مقایسه اثرات درمانی رژیم های دارویی لووفلوکساسین  و آزیترومایسین +سفتریاکسون در درمان پنومونی اکتسابی از جامعه دانشجو:فاطمه نظری     استاد راهنما: دکتر محمد اکراهی استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: پنومونی یک بیماری التهابی مربوط به پارانشیم ریه است که سالانه جان تعداد زیادی از بیماران را می گیرد. جهت درمان فرم اکتسابی از جامعه ...

بررسی دانش و نگرش دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی فسا نسبت به طب مكمل و جایگزین

بررسی دانش و نگرش دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی فسا نسبت به طب مكمل و جایگزین دانشجو:بی نظیر نیکنام     استاد راهنما: دکتر محمد هاشم هاشم پور استاد مشاور: دکتر سلمان وجدانی چکیده زمینه و هدف: طب مکمل و جایگزین شامل طیف وسیعی از درمان ها، مداخلات، داروها و فراورده های درمانی است که در حال حاضر به عنوان بخشی ...

بررسی رفتارهای پیشگیری‌کننده از دیابت در معلمین مقاطع ابتدایی، متوسطه 1 و متوسطه 2 براساس مدل پندر در شهرستان فسا در سال 1395

بررسی رفتارهای پیشگیری‌کننده از دیابت در معلمین  مقاطع ابتدایی، متوسطه 1 و متوسطه 2  براساس  مدل پندر در شهرستان فسا در سال 1395 دانشجو:امیرحسین سلیم     استاد راهنما: دکتر افسانه قاسمی استاد مشاور: دکترعزیز ا... دهقان چکیده زمینه و هدف: دیابت از گروه بیماری های متابولیک است که به عنوان یک اپیدمی خاموش نام برده می شود. در کشور ما آموزش و توجیه معلمان در دوره ...