معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  شهاب چمن  استاد راهنما:   دکتر آروین هدایتی استاد مشاور:  محمد مهدی نقی زاده 
چکیده
زمینه و هدف:

افسردگی و اضطراب ،مراقبت از بیماران جراحی را با مشکلات زیادی همراه می سازد این مطالعه مقطعی به منظور شیوع اضطراب و افسردگی در بیماران جراحی  و ارتوپدی اورژانسی و گزینشی و نیز تاثیر آن بر مدت بستری در بیمارستان ولی عصر فسا انجام شد. 

مواد و روش

 در این مطالعه ی مقطعی با استفاده از پرسش نامه ی HADS  و یک پرسش نامه ی دموگرافی اطلاعات 264 نفر بیماران مراجعه کننده جهت عمل اورژانسی و انتخابی در دو گروه مساوی جمع آوری و  سپس داده ها جهت آنالیز وارد نرم افزار SPSS1شد.

نتایج:

 سطح اضطراب و افسردگی در بیماران تحت عمل انتخابی نسبت به گروه اورژانسی بیشتر بود. همچنین طول مدت بستری در گروه انتخابی (66/3 روز) بیشتر از طول مدت بستری بیماران اورژانسی (33/3 ) بود. (p-value ˂0.001).  که یک ارتباط معنی دار میان سطح اضطراب و افسردگی و مدت زمان بستری وجود داشت. در گروه بیماران انتخابی 90 نفر (2/68%) مبتلا به  بود و در گروه بیماران اورژانسی  56 نفر(4.42%)مبتلا به اضطراب بودند (p-value ˂0.001). در گروه بیماران انتخابی 104(8/78%) مبتلا به افسردگی بود و در گروه بیماران اورژانسی 61 نفر (2/46%) مبتلا به افسردگی بودند. (p-value ˂0.001). . درنتیجه یک ارتباط معنا دار میان نوع عمل جراحی (انتخابی، اورژانسی) و سطح اضطراب و افسردگی وجود داشت.

نتیجه گیری:

 یافته ها نشان داد سطح اضطراب ، افسردگی و طول مدت بستری بیماران تحت جراحی انتخابی بیش از بیماران جراحی اورژانس بود. بنابرین بهتر است به گروه از بیماران قبل از عمل جراحی وجهت کاهش علایم اضطراب و افسردگی و کاستن از طول مدت بستری آگاهی های لازم و مشاوره های روانی داده شود.

کلمات کلیدی:

 اضطراب، افسردگی،بیماران جراحی،مدت بستری، پرسش نامه ی   HADS  


comparison of post operative anxiety and depression after elective operations with emergency ones

Advisor:  Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr Arvin Hedayati Student: Shahab Chaman

Abstract

Background & Objective:

 The patient who undergo surgery experience psychological distress. The objective of this study was to find out the comparison of post operative anxiety and depression after elective operations with emergency ones in adult hospitalized patients in surgical wards of Fasa University Hospitals in year 2014.

Materials & Methods:

 The study was designed as a cross sectional study. A validated measurement tool was used in this study was the Hospital Anxiety a Depression Scale (HADS) (the questionnaire of case ness). Data collection was carried out in Valie Asr hospital in Fasa.

Results:

 The prevalence of anxiety and depression in patients scheduled for elective surgery was more than the patients was undergo emergency operation.The duration of hospitalization in patients scheduled for elective surgery was 3.66 days in comparison 3.33 days for emergencies surgery (p-value=0.001). In group of elective surgery 90(68.2%) were cases of anxiety and in group of emergency 56 (42.4%) were case of anxiety (p-value ˂0.001). In group of elective surgery 104 (78.8%) were cases of depression and in group of emergency  61 ( 46.2%) were case of anxiety(p-value ˂0.001). Also there was significant association type of operation (elective,emergency) and anxiety and depression of patients.. There was significant association between type of anxiety and depression and duration of hospitalization.

Conclusion:

Prevalence of anxiety and depression  and duration of hospitalization in  patients undego elective surgyry is more than ones. The high levels of anxiety and depression detected in this sample suggests that screening for psychological co-morbidity is important in rehabilitation settings and should be included in the clinical interview carried out by the nurse at the duration of admission to the ward.

Key words:

 Anxiety, Depression, Prevalence, Hospitalized patients, HADS questionnaire 

 

 

 

 

پیوست ها:

284-93.pdf حجم فایل:453.42 کیلوبایت