معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: زهرا تسلیمیان    استاد راهنما:  دکترمریم بهمنیار استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 یبوست می تواند یک تظاهر زودرس و اولیه در بیماری سلیاک باشد. هر چند این عارضه می‌تواند به عنوان یک تظاهر غیر معمول سلیاک باشد ولی باید در اطفالی که با یبوست مزمن مراجعه می‌کنند و آزمایشات معمول نرمال می باشد سلیاک را به عنوان یک تشخیص احتمالی مد نظر قرار داد. سلیاک یک بیماری مزمن و التهابی است و عدم تشخیص و درمان زود هنگام آن می‌تواند باعث موربیدیتی برای شخص و هزینه های فراوان برای سیستم بهداشتی درمانی و شهری گردد. در این مطالعه به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.

مواد و روش

 در این مطالعه 100 نفر از کودکانی که با یبوست مزمن در بهار سال جاری به درمانگاه بیمارستان ولی عصر(عج) فسا مراجعه کرده اند و از نظر علل دیگر نظیر هیپو تیروئیدی و هیپر کلسمی بررسی شده و نرمال بوده اند وارد مطالعه شدند و قد وزن آنها مورد مطالعه قرار گرفت؛ برای آنها تست های غرباگری سلیاک نظیر Anti TTGانجام گردید که در صورت مثبت بودن تست بیماران جهت انجام اندوسکوپی و بیوپسی که تشخیص قطعی است به درمانگاه امام رضا شیراز فرستاده شدند. برای هریک از والدین کودکان مورد مطالعه موضوع تحقیق کاملا توضیح داده شد وخطرات عدم پیگیری بیماری واضح بیان و رضایت نامه آگاهانه کسب شد.

نتایج:

 در این مطالعه به بررسی 100 کودک با یبوست مزمن پرداخته شد که 3 بیمار آزمایش Anti TTG مثبت داشتند که کاندید اندوسکوپی و بیوپسی قرار گرفتند و از این 3 بیمار در 2 بیمار جواب بیوپسی مثبت بوده که نشان دهنده بیماری سلیاک می باشد.

نتیجه گیری:

 با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که همانند مطالعات پیشین یبوست می تواند یکی از تظاهرات بیماری سلیاک باشد که  می توان با تشخیص سریع تر ار عوارض جدی این بیماری جلوگیری کرد.

کلمات کلیدی:

 بیماری سلیاک- یبوست Anti TTG اندوسکوپی- بیوسپی روده


The prevalence of celiac disease in children(6 month-12 years)  with  chronic constipation and  positive Anti TTG  in vali asr clinic in the spring 2014

Advisor:  Supervisor:  Dr. Maryam bahmanyar Student:  Zahra Taslimian     

Abstract

Background & Objective:

 Constipation can be an early symptom of celiac disease. It might be an unusual symptom of celiac disease but celiac must be considered as a possible diagnosis in children who have constipation and normal lab data.  celiac  is a chronic and inflammatory disease , and misdiagnosis can lead to morbidity for patients and  finantial burdam for health care system. Investigation of this diseaseis the goal of this study.

Materials & Methods:

 101 children who were refered to fasa valiasr clinic  with chronic constipation and normal lab data on  other causes such as hypothyroidism and hypercalcemia were  normal were included in this study.   Their weight and height were masured and celiac screening tests such as Anti TTg was done for them. Patient refered to Emam Reza clinic in shiraz for endoscopy and biopsy if the tests were possitive. Subject of the study and complications of ignorance were completely explained to the parents and informed consensus was taken

Results:

 In this study , 101 children with chronic constipation were included. 3  of them had positive Anti TTg , so were selected for endoscopy and biopsy. 2 of them had positive result for celiac disease in biopsy

Conclusion:

 Considering the result of this study and previous studies , constipation can be a symptom of celiac disease ,  and bringing this in to consideration can lead to earlier diagnosis and prevention of serious side effects.

Key words:

  Celiac , constipation , lab data , endoscomy , biopsy 

 

 

 

 

پیوست ها:

283-93.pdf حجم فایل:330.08 کیلوبایت