معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  اصغر ایزدیان استاد راهنما:  دکتر آروین هدایتی     استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده    
چکیده
زمینه و هدف:

 امروزهجمعیتعظیمیدردنیاازاینترنتاستفادهمینمایند .باوجودمزایایبیشماراینفنآوریوتحولاتمثبتیكهدرزمینهارتباطاتایجادكردهاست ، متأسفانهبرخیازمطالعات ، عوارضخطرناكیرابهاستفادهازاینترنتنسبتداده اندكهازجملهمخرب ترینعوارضآنمیتوانبهاعتیاداینترنتیاشارهنمود .مطالعهحاضرباهدفتعیینوضعیتاعتیادبهاینترنتدردانشجویاندانشگاهعلومپزشكیفسا و همبودی آن با اختلال کم توجهی  بیش فعالیانجامشد .

مواد و روش

  اینپژوهشتحلیلیمقطعیدرسال1393دردانشگاهعلومپزشكی فسا انجامشد .این پژوهش روی همه دانشجویانرشتهپزشکی انجام شد .پسازاخذرضایتآگاهانه ، پرسشنامهمشخصاتفردی ، پرسشنامهاعتیاداینترنتی20 سوالی یانگ و پرسشنامه 18 سوالی سازمان بهداشت جهانی بین دانشجویان توزیع و سپس جمع آوری شد و توسط برنامه رایانه ای SPSSSویرایش 18 مقایسهتوزیعفراوانیومیانگینهاو ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.

نتایج:

 نشان دادند که 5/1% از افراد اعتیاد به اینترنت داشتند و 33% در معرض خطر اعتیاد به اینترنت بودند همچنین 3% از نمونه ها اختلال کم توجهی  بیش فعالی داشتند و 3/24% در خطر اختلال کم تو جهی  بیش فعالی بودند . اختلال کم توجهی  بیش فعالی با اعتیاد به اینترنت همبستگی داشت (P<0 .0001)همچنین با زیر مقیاس اختلال بیش فعالی ارتباط داشت ( P< 0 .000)همچنین اعتیاد به اینترنت با سن ، جنسیت و ورودی ارتباط داشت.نشان دادند که 5/1% از افراد اعتیاد به اینترنت داشتند و 33% در معرض خطر اعتیاد به اینترنت بودند همچنین 3% از نمونه ها اختلال کم توجهی  بیش فعالی داشتند و 3/24% در خطر اختلال کم تو جهی  بیش فعالی بودند . اختلال کم توجهی  بیش فعالی با اعتیاد به اینترنت همبستگی داشت (P<0 .0001)همچنین با زیر مقیاس اختلال بیش فعالی ارتباط داشت ( P< 0 .000)همچنین اعتیاد به اینترنت با سن ، جنسیت و ورودی ارتباط داشت.

نتیجه گیری:

 بر اساس یافته های این تحقیق ، بین اعتیاد اینترنتی و اختلال کم توجهی  بیش فعالی ارتیاط معنی داری وجود داشت .

کلمات کلیدی:

 اینترنت ، رفتاراعتیادی ، اختلال کم توجهی  بیش فعالی بزرگسالان ، دانشجویان پزشکی


Connection between internet addiction and adult ADHD in Fasa University of Medical Science students in years of 2014

Advisor:  Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor:  Dr Arvin hedayati Student:  Asghar Izadyan  

Abstract

Background & Objective:

 Nowadays a large population in the world use internet. Unfortunately, despite many advantages and its positive changes in communication, Internet is condemned to have dangerous side effects, like Internet addiction that can be the most destructive one. The aim of this study is to survey the status of Internet addiction among Fasa Medical University students and its relationship with attention deficit hyperactivity disorder, children, Internet addiction (ADHD)

Materials & Methods:

 This cross-sectional study was conducted at Fasa Medical University in 2014. All students from General Practioner courses were selected. After filling out informed consent forms, three other forms including individual questionnaire, IAT and Who ADHD18 test and demogherapuic data were given to the subjects to fill out. After controlling Data for accuracy, Data analysis was performed by SPSS software version 18 and frequency distribution, mean, Pearson Chi-Squaretest.

Results:

 The results showed that 1 .5% of the subjects were addicted to Internet, 33 percent were at risk. 3% of the subjects were ADHD, 24 .3 percent were at risk of ADHD .ADHD was correlated with levels of Internet addiction (P<0 .0001) . AD was correlated with internet addiction ( P< 0 .000) Internet addiction had correlation with Age . Class and sex.

Conclusion:

 Results have revealed there is a significant relation between internet addiction and attention

Key words:

 attention deficit hyperactivity disorder, Adult, Internet addiction 

 

 

 

 

پیوست ها:

282-93.pdf حجم فایل:383.24 کیلوبایت