معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: فرشته شکوهی استاد راهنما:  دکتر مریم بهمنیار   استاد مشاور:  دکتر آروین هدایتی، محمد مهدی نقی زاده     
چکیده
زمینه و هدف:

 اختلال کمبود توجه و بیش­فعالی شایع­ترین و شناخته­ ترین اختلال روان­پزشکی در بین کودکان و نوجوانان می­باشد. نظر به اهمیت این اختلال در کودکان و عوارض ناشی از آن، مطالعه حاضر با هدف تعیین اختلال بیش­فعالی و کمبود توجه در دانش­آموزان پیش دبستانی شهرستان فسا در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد.

مواد و روش

  این مطالعه مقطعی بر روی 906 دانش­آموز پیش دبستانی که به روش خوشه­ای تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­ی 38 و 48 سؤالی کانرز مربوط به آموزگار  و والدین استفاده شد. جهت اختلال بیش فعالی از آنالیز توام پرسشنامه های،آموزگار و والدین استفاده شد و داده­های به­دست آمده با بهره­گیری از آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند..

نتایج:

  به ­دلیل عدم همکاری برخی از والدین و معلمان در فرآیند پژوهشی94 نفر از شرکت کنندگان طی فرآیند پژوهش کنار کذاشته شدند و سپس داده­ها مورد بررسی قرار گرفتند. بر حسب گزارش معلمان و والدین 35 نفر (86/3 درصد) به اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی مبتلا هستند. همچنین نتایج به­دست آمده نشان داد که از نظر معلم­ها، والدین و هر دو آنها تفاوت معناداری (001/0 > (P-valueبین پسران و دختران از نظر ابتلا به این اختلال وجود دارد.

نتیجه گیری:

 اختلال کمبود توجه و بیش­فعالی دارای شیوع متوسط در جامعه­ی مورد مطالعه است. علی رغم آنکه پژوهش حاضر یک مطالعه غربالگری برپایه پرسشنامه بوده و تشخیص قطعی بر اساس مصاحبه­ی روانپزشکی و بررسی دقیق علائم حاصل خواهد شد. اما نتایج حاصل، بیانگر اهمیت شناخت سریع و به موقع این اختلال و آگاه سازی والدین و اولیای مدرسه در باره­ی این مشکلات می­باشد.

کلمات کلیدی:

 اختلال کمبود توجه، بیش­فعالی، (ADHD )، تست کانرز آموزگار ( CTRS-38 )، تست کانرز والدین  CPRS-48 )


Evaluation of prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder among preschool students in FASA city during 2013 till 2014

Advisor:  Dr. Arvin Hedayati        Mohammad Mehdi Naghizadeh    Supervisor:  Dr. Maryam Bahmanyar Student: Fereshteh Shekoohi

Abstract

Background & Objective:

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder is the most common and known psychiatric problem between children and teenagers. Regarding the importance of this disorder and its complication. Current study was done with the aim of identification of ADHD a mong preschools in FASA city during 2013 till 2014.

Materials & Methods:

 This is a cross- sectional study was done on 906 pre schools who were selected using cluster sampling method was used for data collection conners teacher and parents rating scale.For disorder the mix analysis of questionair of parents and teacher was used and obtained data were analysed using chi-squared test.

Results:

 Due to poor coopration of some parents and teachers,94 participants were omited from this study and then data were evaluated according to the reports of teachers and parents, 35 children (3/86 percent) suffered from ADHD. obtained results showed that there is a significant difference (p-value <0/001) between boys and girls from opinion of parents and teachers or both.

Conclusion:

In our study ADHD has moderate prevalence. Current study is a questionair- based study where as definit diagnosis will be obtained by the way of psychiatric interview and exact evaluation of signs.These results demonstrated the importance of quick and ontime diagnosis of this disorder and informating of parents and teachers about this disorder.

Key words:

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)- conners teacher rating scale (CTRS-38)-conners parents rating scale(CPRS-48) 

 

 

 

 

پیوست ها:

281-93.pdf حجم فایل:333.57 کیلوبایت