معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: مهران پور برفه یی  استاد راهنما:  دکتر رضا همایونفر استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده    
چکیده
زمینه و هدف:

 با توجه به افزایش شیوع چاقی و این موضوع که خواب تاثیر بسیار زیادی بر حفظ سلامت داشته ومشخص شده است که محرومیت از خواب اثر قابل توجهی بر متابولیسم و عملکرد غدد درون‌ریز دارد و همچنین محرومیت کوتاه مدت خواب یا اختلال کوتاه مدت در آن منجر به مقاومت به انسولین در افراد سالم می‌گردد و مدت زمان کوتاه خواب با افزایش خطر مرگ و میر ، دیابت نوع II و فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی در ارتباط است، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین دریافت‌های غذایی با مهمترین شاخص های آنتروپومتریک مرتبط با چاقی و سطح فعالیت فیزیکی و طول و کیفیت خواب در جمعیت مراجعه کنندگان به درمانگاه‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شده است.

مواد و روش

 این مطالعه ی مقطعی در بهار و تابستان سال 1393 در شهرستان فسا انجام شد. شرکت کنندگان در این طرح شامل 186 نفر  از مراجعه کنندگان به درمانگاه های تخصصی شهرستان فسا بودند که محدوده ی سنی آنها بین 20 تا 44 سال بود. در این تحقیق پس از اخذ رضایت نامه کتبی اندازه های آنتروپومتری با کمک متر، ترازو، قد سنج و کالیپر از مراجعه کنندگان به درمانگاه های تخصصی شهرستان فسا انجام شد و تمام اندازه گیری ها 3 بار تکرار و میانگین آنها محاسبه گردید. کلیه داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهد گرفت.

نتایج:

 طبق نتایج بدست آمده در این مطالعه مشکلات کیفیت خواب و طول مدت خواب با میزان فعالیت فیزیکی ارتباط مستقیم معناداری داشت و بین اغلب وجه های خواب پرسشنامه ی خواب پیتزبورگ (مشکلات خواب ) و الگوی غذایی ناسالم با شاخص های آنتروپومتریک به صورت جز به بجز ارتباط مستقیم معنی دار وجود داشت.

نتیجه گیری:

 در نتایج نهایی این مطالعه ارتباط مستقیم معنا داری بین مشکلات خواب با میزان فعالیت فیزیکی و شاخص های آنتروپومتریک و الگوی غذایی ناسالم حاصل گشت. برای تعیین نوع این ارتباط و تعیین رابطه ی علت و معلولی باید عوامل مخدوش کننده را تا حد امکان کاهش داد و مطالعات مداخله ای با حجم نمونه بیشتر در این زمینه انجام داد.

کلمات کلیدی:

 کیفیت خواب، چاقی، آنتروپومتری، پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ


Assessment of dietary intake and obesity risk factors in relation to sleep quality

Advisor: Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr. Reza Homayoonfar Student: Mehran Poorbarfe

Abstract

Background & Objective:

 Due to increasing prevalence of obesity and the fact that sleep has a huge impact on maintaining healthy and it is known that sleep deprivation has a significant effect on metabolic and endocrine function. Short-term sleep deprivation or disruption in the short term, leading to insulin resistance in healthy person. Short sleep duration increases mortality risk, type II diabetes, hypertension and heart diseases. So current assay done with goal of assessment of dietary intake with anthropometric indices related to obesity, level of physical activity and sleep duration and quality

Materials & Methods:

 This cross-sectional study was conducted in the spring and summer of 1393 in the city of Fasa. Participants included 186 patients referred to a specialized clinic in the city of Fasa that their age range was between 20 and 44 years . In this study, after obtaining the written consent , the anthropometric measurements by using meters, scales, height gauges and calipers  were done. After entering all the data, statistical analysis was performed using SPSS software.

Results:

 According to results of this study sleep quailty and sleep duration have a significant direct correlation with the amount of physical activity.It also exist a significant direct correlation between most aspects of  Pittsburge sleep correlation(sleep disorders)  and most antropometric indices and unhealthy dietary pattern.

Conclusion:

The final results of this study, a direct relationship between sleep problems and the amount of physical activity and unhealthy food pattern and anthropometric indices were obtained. To determine this relationship, and the relationship of cause and effect should be reduced as much as possible confounders and done Interventional studies with larger sample size in this field.

Key words:

 quality of sleep, obesity, anthropometry, Pittsburgh Sleep Quality

 

 

 

 

پیوست ها:

280-93.pdf حجم فایل:294.27 کیلوبایت