معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: پریوش احمد فرد      استاد راهنما:   سید علاء کاظمینی   استاد مشاور: فرزانه مباشری
چکیده
زمینه و هدف:

 خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش از اورژانس های شایع است که باعث بسیاری از موارد بستری ، افزایش هزینه ها و حتی مرگ و میر می شود.خونریزی مجدد بعد از درمان اندوسکوپی،مهم ترین فاکتور پیش گویی کننده مرگ و میر بیماران است.علاوه بر علایم بالینی و یافته های اندوسکوپی(سیستم نمره دهی راکال)،یافته های آزمایشگاهی بیماران نیز می توانند در تعیین شانس خونریزی مجدد گوارشی فوقانی نقش داشته باشند و این مورد نیز می تواند در تعیین مدت زمان بستری بیماران نقش داشته باشد.پس در این مطالعه بر آن شدیم که علاوه بر بررسی یافته های اندوسکوپی،رابطه شانس خونریزی مجدد گوارشی با یافته های آزمایشگاهی بیماران را دریابیم.

مواد و روش

 این مطالعه به صورت مقطعی از اردیبهشت ماه 1392 تا خرداد ماه 1393بر روی 100 نفر از بیماران (50 مرد و 50 زن)که با تشخیص خونریزی حاد گوارشی فوقانی دربخش داخلی بیمارستان ولی عصرفسا  بستری شده اند و تحت اندوسکوپی قرار گرفته اند،صورت گرفته است.بدین گونه که یافته های اندوسکوپی و آزمایشگاهی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت ونتایج به صورت میانگین± انحراف معیار وفراوانی(درصد) بیان شد. جهت بررسی رابطه معیار راکال و متغیرهای جنس،  هموگلوبین ،Cr و BUNبا استفاده از آزمون های مجذور کای، تی دو نمونه مستقل و همچنین ضریب همبستگی محاسبه شد. 05/. >P معنادار تلقی شد.

نتایج:

 در این مطالعه ، اکثریت(55%) بیماران در بازه سنی زیر 60 سال قرار داشتند.نسبت مردان به زنان برابر بود(50:50) 62% از بیماران با هماتمز و 38%با ملنا مراجعه کردند.در بین بیماری های همراه،بیماری عروق کرونر بیشترین فراوانی(26%) را دارا بود.در میان یافته های اندوسکوپی،بیشترین فراوانی(50%) به پپتیک اولسر اختصاص داشت.81% از بیماران در اندوسکوپی شواهدی از خونریزی أخیر نداشتند و یا حداکثر،لخته سطحی وجود داشت.متوسط هموگلوبین،BUN و Cr بیماران به ترتیب82/2±87/10، 22/14±82/22، 26/0±01/1 بود.بیشترین فراوانی(21%)مربوط به امتیاز 5 از سیستم نمره دهی راکال بود.رابطه معناداری میان Hb ، Hct ، BUN و Cr بیماران با  معیار راکال وجود داشت(<001/0) ولی رابطه آماری معنی داری با جنسیت یافت نشد.

نتیجه گیری:

 نتایج مطالعه نشان می دهد که علاوه بر معیار راکال،هموگلوبین،هماتوکریت،BUN و Cr  نیز می توانند در پیش بینی خونریزی مجدد گوارشی نقش داشته باشند.بعلاوه،یافته های آزمایشگاهی بیماران، در تخمین زمان اندوسکوپی مجدد و مدت زمان بستری در بیمارستان کمک می کنند.

کلمات کلیدی:

 خونریزی گوارشی فوقانی، معیار راکال، خونریزی مجدد، فسا


Evaluation of  risk of rebleeding in  patients admitted in internal  ward of  Vali Asr   hospital with diagnosis of  upper GI bleeding  in 2013-2014

Advisor:  Farzaneh Mobasheri Supervisor: Dr. Seyed Ala Kazemeini Student: Parivash Ahmadfard  

Abstract

Background & Objective:

 Upper gastrointestinal bleeding(UGIB) is the  leading cause for many hospital admissions which imposes a heavy expense on health care systems in most countries.Rebleeding after endoscopic therapy ,is the most important predictive  factor of mortality.In addition of physical exam and endoscopic findings(Rockall score system),laboratory findings can have effect on assign of recurrance of upper GI bleeding and duration of hospitalization.So in this study,want to evaluate the association between risk of recurrance of GI bleeding and patients laboratory findings.

Materials & Methods:

 This study was carried on 100 patients  diagnosed with upper GI bleeding  that  underwent endoscopy  in internist ward of Vali Asr hospital from May 2013-June2014.Endoscopic and laboratory findings were evaluated and results were explained by  mean±SD and frequency(percentage).To evaluate association between Rockall score and variables(sex,Hb,BUN,Cr),T test,Chi squared  and correlation coefficient were used.P value<0/05 was considered as statistically significant.

Results:

 100 patients entered in the study,that 55% were under 60 years.The most common presenting symptom was hematemesis(62%).Coronary vascular disease (26%) was the most common comorbidity.PUD(50%) was the most common cause of AUGIB.81% of patients did not have stigma of recent hemorrhage in endoscopy.Mean Hb,BUN,Cr of patients were respectively 10.87±2.82, 22.82±14.22, 1.01±0.26 .There was significant correlation between Hb,Hct,BUN,Cr and Rockall score(p<0.001) but it did not confirm about sex.

Conclusion:

This is the first study to evaluate recurrance of AUGIB in Fasa.The results of the study showed the relation between Rockall score and Hb,Hct,BUN,Cr, to predict  risk of rebleeding in patients with history of UGIB.Furthermore,patients laboratory finding,can help in evaluating   duration of hospitalization.

Key words:

 upper GI bleeding,Rockall score,rebleeding,Fasa 

 

 

 

 

پیوست ها:

278-93.pdf حجم فایل:329.25 کیلوبایت