معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  سید مهدی شاه نعمت الهی            استاد راهنما:  دکتر فاطمه خواجه         استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده    
چکیده
زمینه و هدف:

 چاقی بیماری مزمن و پیچیده ای است که به صورت افزایش درصد چربی بدن تعریف می گردد. یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن به واسطه ی تغییر در شیوه ی زندگی و رژیم غذایی است به طوری که این مسئله توجه زیادی را در کشورهای توسعه یافته به خود جلب کرده است. تعداد زیادی از بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی عروقی مرتبط با چاقی هستند . بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر و حدود 30% از کل  مرگ و میر در دنیای امروز می باشند. سندرم متابولیک یکی از ویژگی های اصلی این بیماری های مزمن محسوب می شود .

مواد و روش

 این طرح پژوهشی یک مطالعه ی توصیفی_تحلیلی می باشد که در آن 90 نفر از تمام کارمندان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج:

  BAI بیشترین همبستگی را عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی داشت و بهترین شاخص برای تخمین و پیش بینی میزان ابتلا به بیماری های قلبی است. پس از آن به ترتیب دور کمر بر اساس تعریف WHO ، AVI ، دور کمر بر اساس تعریف NIH ، WHtR و BMI بیشترین میزان همبستگی را داشتند. و این شاخص ها بیشترین ارتباط را با دو عامل خطر فشار خون سیستولی و کلسترول تام خون داشتند. اما کم ارزش ترین شاخص ها به ترتیب ABSI ، conicity ، چین پوستی، WHR و دور لگن  بودند. اگر چه شاخص conicity در مردان قابل اعتماد است و از همبستگی بالایی برخوردار است.

نتیجه گیری:

 با در دست داشتن این شاخص های آنتروپومتریک می توان به خوبی میزان فشار خون سیستولی و کلسترول تام خون را تخمین زد و ریسک ابتلا به بیماری های قلبی را پیش بینی نمود.

کلمات کلیدی:

 چاقی، آنتروپومتری، عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی، سندرم متابولیک


The relationship between anthropometric indices with cardiovascular disease risk factors

Advisor: Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr. Reza Homayunfar Student:  Seyed Mehdi Shahnematollahi

Abstract

Background & Objective:

 Obesity is a complex chronic condition which is defined as an increase in body fat. Today obesity has become a major public health problem in the world, so with the increasing prevalence of obesity, the prevalence of adverse effects associated with obesity increases. Manychronic diseasessuch ascardiovascular diseaseassociated withobesity.Cardiovascular diseaseis the most commoncause of death inabout 30ofall deathsintheworldtodayOne of themain features of the chronicdisease isthe metabolic.

Materials & Methods:

 In this study that was descriptive-analytic,random samplingofallemployeesand studentsof FasaUniversity ofMedical Sciences were assessed.

Results:

 In general,BAI was themost correlated anthropometric index with risk factorsof cardiovasculardisease andwas the bestindicatorfor estimatingand predictingtherisk ofheart diseaseThenwaist circumferenceas defined byWHO, AVI,waist circumferenceas defined by theNIH, WHtRand BMIhad thehighest correlationTheindicatorsmost relevant torisk factorsweresystolic blood pressureand blood cholesterolAfterhavingtheanthropometric indicescan be wellestimatedbysystolic blood pressureand blood cholesterol.

Conclusion:

Can estimate and predicte the risk of heart disease and level of risk factors of cardiovascular disease especially systolic blood pressure and blood cholesterol after having theanthropometric indices.

Key words:

  Obesity, Anthropometry, Risk factors of cardiac disease, Metabolic Syndrom 

 

 

 

 

پیوست ها:

277-93.pdf حجم فایل:327.07 کیلوبایت