معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: پریسا جوادی استاد راهنما:   دکتر فاطمه خواجه  استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده   
چکیده
زمینه و هدف:

  سرطان های دستگاه گوارش از جمله شایعترین علل مرگ ومیر وابسته به سرطان، در سراسر جهان هستند و بقای این بیماران پس از تشخیص نسبتا کوتاه است. این مطالعه به منظور بررسی میزان بقا و تاثیر برخی عوامل دموگرافیک و پاتولوژیک بر بقای این بیماران در این منطقه انجام گرفته است.

مواد و روش

 تمام 187 بیمار با تشخیص سرطان های دستگاه گوارش در بیمارستان های شهرستان فسا، از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1391، به مطالعه وارد شدند. اطلاعات مربوط به جنسیت، سن در زمان تشخیص، محل درگیری در دستگاه گوارش، نوع تومور از لحاظ پاتولوژی و مرحله بندی پاتولوژیک تومور به وسیله نرم افزار SPSSآنالیز شد و مقدار کمتر از 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی گردید. مقایسه زیر گروه ها به وسیله تست های K2  و tانجام گرفت. داده ها به وسیله جداول عمر کاپلان-مایرTمدل رگرسیون کاگس و تست برسلو آنالیز شد.

نتایج:

 به طور کلی، میزان بقای 5 ساله بیماران  %4.7 ±49.9 بود. میانگین بقای بیماران 6.2  ±74.6 ماه پس از تشخیص بود. بین میزان های بقا براساس جنسیت، محل درگیری در لوله گوارش، نوع تومور از لحاظ پاتولوژی و مرحله بندی پاتولوژیک تومور تفاوت آماری معنا داری یافت شد و سن در زمان تشخیص به عنوان متغیر مهم دیگری در رگرسیون کاگس مطرح بود.

نتیجه گیری:

 نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بقای بیماران با سرطان های دستگاه گوارش در شهرستان فسا، از اغلب مطالعات در مناطق دیگر بیشتر بوده، که می تواند به علت الگوی زندگی و نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در این شهرستان باشد، اما به مطالعات بیشتری در این منطقه نیاز است.

کلمات کلیدی:

 سرطان های دستگاه گوارش، میزان های بقا، کاپلان-مایر، رگرسیون کاگس


Gastrointestinal Tract Cancers Survival Rate Estimate in Fasa, Iran

Advisor: Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr. Fatemeh Khajeh  Student: Parisa Javadi

Abstract

Background & Objective:

 Gastrointestinal cancers are among the most common causes of cancer related deaths worldwide, and survival of the patients is relatively low. This study was performed to evaluate the relative survival rates and effects of some demographic and pathologic factors on survival rates of these patients, in this area

Materials & Methods:

 All the 187 patients with gastrointestinal tract cancers, diagnosed between March 2002 and March 2012 in hospitals of Fasa were included. Data on gender, age at diagnosis, site in GI tract, morphologic variants and pathologic grade of tumor were analyzed using SPSS software Version 19, and P value < 0.05 was considered as statistically significant. Comparison of cancer characteristics between subgroups was done with chi-square and t test.Data was analyzed using Kaplan-Meier life table analysis, Cox regression, and Breslow test

Results:

  Overall 5- year relative survival rate was found to be 49.4 ± 4.7 % in all patients. The mean survival time was found to be 74.6 ± 6.2 months after diagnosis. A statistically significant difference in survival rates was found between genders, different sites, morphologic variants, and pathologic grades. And age at diagnosis was another significant variable in cox regression model.

Conclusion:

 Results of this study showed that relative survival rates of patients with GI tract cancers in Fasa are higher than most of studies in other regions, which can be attributable to lifestyle and health care services in this region, but further studies are required.

Key words:

 Gastrointestinal tract cancer, Survival rate, Kaplan-Meier life table, Cox regression model

 

 

 

 

پیوست ها:

276-93.pdf حجم فایل:329.73 کیلوبایت