معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: مریم نغماچی     استاد راهنما:   دکتر زهرا بازرگانی     استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 استرس شغلی یکی از مسایل مهم درحیطه ی سلامتی در هر شغلی می باشد٬که در دهه های اخیر بیش از  پیش مورد توجه قرار دارد. شغل پرستاری در راس 40 شغل پر استرس قرار دارد. پرستاران در معرض عوامل استرس زای بسیاری چون; شیفت کاری ٬شیفت شب٬ حجم بالای کار و رویارویی با مرگ و میر قرار دارند.خانواده یک نظام اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی است و مشکلات والدین بر رفتار و شخصیت فرزندان اثر بسزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط استرس شغلی مادران پرستار با مشکلات رفتاری (اضطراب و افسردگی ٬نزوا و افسردگی٬ شکایت های جسمانی ٬مشکلات اجتماعی٬ تفکر٬ توجه٬ نادیده گرفتن قانون٬ رفتارهای پرخاشگرانه٬ مشکلات درونگرا و مشکلات برونگرا) فرزندان آنها در بیمارستان های فسا ست.

مواد و روش

 جمعیت مورد بررسی این مطالعه ی مورد-شاهدی شامل 32 مادر پرستار به عنوان گروه مورد و 23 مادر کارمند دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان گروه شاهد هستند که فرزندان 4-16 ساله دارند٬ هستند. سطح استرس شغلی پرستاران توسط پرسشنامه استرس شغلی کوپر و مشکلات رفتاری کودکان توسط پرسشنامه (CBCL) مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS   با محاسبه میانگین و ضریب همبستگی آنالیز شد.

نتایج:

 در این مطالعه ٬ بین سطح استرس شغلی مادران پرستار با مشکل اضطراب و افسردگی (r=0.444, P-Value=0.011) و مشکلات درونگرایی ((r=0.438, P-Value=0.012کودکان آنها ارتباط مثبت یافت شد. بین سطح استرس شغلی مادران پرستار با سایر مشکلات رفتاری ارتباط قابل ملاحظه ای یافت نشد.میانگین امتیاز تی مشکلات اضطراب و افسردگی کودکان مادران پرستاری که سطح استرس شغلی آنها پایین(47.26) و یا متوسط تا شدید(54,10) بود در مقابل میانگین در گروه کنترل(55.71 , 55.22 )تفاوت آماری معناداری داشت(pvalue=0.042).

نتیجه گیری:

  نظر به نتایج به دست آمده از این مطالعه که تاثیر استرس شغلی در حرفه پرستاری بر مشکلات رفتاری فرزندان آنها چون اضطراب و افسردگی را نشان میدهد٬بایدپس از شناخت عوامل استرس زا  با تعبیر راهکارهای  مناسب در جهت پیشگیری از استرس شغلی پرستاران و مشکلات رفتاری فرزندانشان گام برداریم.

کلمات کلیدی:

 استرس شغلی٬عوامل استرس زا٬پرسشنامه استرس شغلی کوپر٬پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخن


Relationship between occupational stress in female nurses and their children's behavioral problems

Advisor:  Supervisor:  Dr. Zahra Bazargani Student:  Maryam Naghmachi     

Abstract

Background & Objective:

  Occupational stress has become of the most serious health issues in any job. It is more obvious than previous decades. American National Association for Occupational Safety placed nursing at the top list of the first forty jobs with high prevalence of stress-associated disorders. Nurses encounter various occupational stressors like shift work, night shifts, work overload, and death contact. The family is a sociocultural economical arrangement affecting children’s behavior and characteristics.

Materials & Methods:

 The main objective of this study is to determine the relationship between nurses occupational stress and their children's behavioral problems (anxiety/ depression, withdrawal/ depression, somatic complaint; social, thought, and attention problems; rule-breaking and aggressive behaviors; and internalizing or externalizing symptoms) in Fasa. The population for this case-control study included 32 nursing mothers and 23 employed mothers working in Fasa University of Medical Science as case and control groups, who all had 4-16 years old children, respectively. The data were collected using Cooper Occupational StressQuestionnaire and Children's Behavioral Checklist (CBCL) Questionnaire to evaluate occupational stress level and behavioral problems, respectively. SPSS software analyzed the data considering mean and correlation coefficient.

Results:

 There is a significant correlation between nurses occupational stress level and their children’s anxiety/depression problems(r=0.444, P-Value=0.011) and also internalizing disorders(r=0.438, P-Value=0.012).There is not a significant relationship between nursing occupational stress level and children’s problems (withdrawal/depression, somatic complaints; social, thought and attention problems; rule-breaking and aggressive behaviors, and externalizing symptoms.The mean and the standard deviation of T scores for anxiety/depression problems in nurses’ children with low and moderate to severe occupational stress levels are 47.26, 7.87 and 54,10.11,respectively.Therefor, they had a significant statistical difference compared  to control group(55.71,14.32and 55.22,9.08) (p value=0.042).

Conclusion:

Considering these results, it is recommended to prevent  nurses occupational stress by handling stressors to prevent and manage their children’s behavioral problems.

Key words:

 Occupational stress, nurse, stressorChildren problem behaviors Achenbach questionnaire.

 

 

 

 

پیوست ها:

275-93.pdf حجم فایل:398.95 کیلوبایت