معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: سمانه حسن زاده استاد راهنما:   دکتر فاطمه خواجه      استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده
چکیده
زمینه و هدف:

 سرطان پستان شایع ترین سرطان در خانم ها و دومین علت مرگ ناشی از سرطان پس از سرطان ریه می باشد.هدف از این مطالعه تعیین میزان بقاء در بیماران مبتلا به سرطان پستان این مطالعه و تاثیر برخی عوامل دموگرافیک و پاتولوژیک بر بقای این بیماران در فسا انجام گرفته است.

مواد و روش

 تمام 119 بیمار با تشخیص سرطان پستان در بیمارستان های شهرستان فسا، از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1391، به مطالعه وارد شدند. اطلاعات مربوط به جنسیت، سن در زمان تشخیص، محل درگیری  نوع تومور از لحاظ پاتولوژی و مرحله بندی پاتولوژیک تومور به وسیله نرم افزار SPSS Version 19 آنالیز شد و value کمتر از 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی گردید. مقایسه زیر گروه ها به وسیله تست های chi-square و tانجام گرفت. داده ها به وسیله جداول عمر کاپلان-مایر جهت برآورد میزانبقای نسبی، جهت  بررسی ارتباط متغیر ها و میزان بقا، و به وسیله تست برسلو جهت مقایسه میزان بقا برحسب متغیرها آنالیز شد.

نتایج:

 میانگین (± انحراف معیا ر ) سن بیماران 51.18 (±14.06)بود میزان بقای کلی و10 5وو3و2و1 ساله ی بیماران به ترتیب 65.6%،82.7%،85.7%،93.9%،100درصدمحاسبه گردید.بااستفاده از مدل کاپلان مایر متغییر .فرکونسی درگیری سینه سمت چپ بیشتر از سمت راست بود ولی میزان بقای هردو برابر بود.در مطالعه ی ما تفاوت معناداری بین محل درگیری و مرحله بیماری و سن بیمار مشاهده نشد.

نتیجه گیری:

 این مطالعه برای اولین بار در فسا انجام شده است و نتایج نشان میدهد که میانگین سن تشخیص از مطالعات انجام شده در سایر نقاط کشور بالاتر بوده است.میزان بقای 5ساله بیماران بالاتراز سایر مطالعات انجام شده در کشور بود. هم چنین میزان بقای 5 ساله بیماری در كل نیز نسبت به اكثر مطالعات جهان بالاتر بود.تشخیص و مراجعه به موقع بیماران میتواند میزان بقای سرطان سینه را در شهرستان افزایش دهد لذا آموزش بهدرجهت شناسایی سرطان پستان در مراحل اولیه و آفزایش آگاهی عمومی و انجام برنامه های غربالگری وسیع  باید  در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی:

 سرطان پستان، میزان بقا، کاپلان- مایر


Breast Cancer Survival Rate Estimate in Fasa, Iran from March 2002 to March 2012

Advisor: Mohammad Mehdi Naghizade Supervisor: MD Fatemeh Khaje Student: Samaneh Hasanzadeh

Abstract

Background & Objective:

 breast cancer is the most common cancer in women and the second leading cause of cancer related mortality after lung cancer. In this study we estimated the relative survival rates and effects of some demographic and pathologic factors on survival rates of these patients in Fasa.

Materials & Methods:

 This study was carried on 119 patients diagnosed with breast cancer from March 2002 to March 2012. Data on age at diagnosis, side o involvement, morphologic variants and pathologic grade of tumor were analyzed using SPSS software Version 19, and P value < 0.05 was considered as statistically significant. Comparison of cancer characteristics between subgroups was done with chi-square and t test.Data was analyzed using Kaplan-Meier life table analysis to estimate the overall relative survival rate, and Breslow test for comparison of survival rates by variables.

Results:

 mean age of breast cancer diagnosis was 51.18 years in Fasa. Survival rate for 1 year was100% for 2 year was 93.9% for 3 year was 85.7% for 5 year was 82.7% and for 10 year was 65.6%. Results showed that left side involvement was higher than right side but survival rate was same. In this study side of involvement, age at diagnosis, morphologic variant, and grade of disease did not have significant effect on survival rate.

Conclusion:

This is the first study to evaluate breast cancer survival in Fasa. The resultsdemonstrated that mean age of breast cancer diagnosis was higher than other studies performed in Iran. Timely referral can improve survival of patients. Therefore educationfor early diagnosis and awareness and vast screening program must be considered.

Key words:

  Breast cancer, Survival rate, Kaplan-Meier

 

 

 

 

پیوست ها:

274-93.pdf حجم فایل:330.32 کیلوبایت