معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  مهشید قدرت     استاد راهنما:  دکتر محمد حسین لهراسب  استاد مشاور: دکتر محمد حسن مشکی باف، محمد مهدی نقی زاده
چکیده
زمینه و هدف:

 آلوپسی آرهآتا یا طاسی منطقه ای یک بیماری التهابی مزمن است که با ریزش ناگهانی و کامل مو باحدود کاملا مشخص كه معمولا به شكل دایره‌ای و بیضی می باشد ، در هر ناحیه دارای مو بر بدن دیده می‌شود. این بیماری 7/0 تا 3 درصد از بیماران ویزیت شده توسط متخصص پوست را شامل می‌گردد.تا کنون هیچ درمان قطعی‌ای جهت درمان این بیماری یافت نشده است ، در نتیجه تاثیر محلول موضعی مینوکسیدیل و محلول موضعی رزماری جهت درمان این بیمار مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش

 در این مطالعه كه از نوع كارآزمایی بالینی می‌باشد، 100 بیمار مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه كننده به پلی كلینیك حمزه فسا در سال 91_92، بر اساس جایگشت تصادفی به دو گروه مشابه 50 نفره تقسیم شدند. گروه 1 تركیب محلول مینوکسیدیل2% و رزماری ، گروه 2 محلول مینوکسیدیل 2%به تنهایی را به مدت حدودا 6 ماه استفاده نمودند.

نتایج:

 نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با وجود این که پاسخ به محلول مینوکسیدیل2% ومحلول رزماری در گروه 1 در ظاهر سریع تر و بهتر از پاسخ مشاهده شده در استفاده از محلول مینوکسیدیل 2% به تنهایی در گروه 2 بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.411/0( p- value = ( گروه 1: 10 پاسخ خوب، 18 پاسخ متوسط ، 21 پاسخ ضعیف)(گروه 2: 16 پاسخ خوب، 17 پاسخ متوسط ، 18 پاسخ ضعیف) هیچ پاسخ به درمانی در بیماران مبتلا به آلوپسی توتالیس دیده نشد.همچنین هیچ تفاوت معنا داری بین گروه ها از نظر جنس)433/0 (P-value، محل سکونت(833/0P-value=)، تحصیلات)570/0P-value=)،  سابقه خانوادگی مثبت (736/0P-value= )،سابقه استرس عاطفی(092/0P-value=)محل درگیری، بیماری های همراه و دریافت یا عدم دریافت درمان پیش از مطالعه)088/0P=) دیده نشد.با این وجود تفاوت معنی داری بین کسانی که به شغل دبیری اشتغال داشتند در پاسخ به درمان به ترکیب مینوکسیدیل و رزماری نسبت به دیگر مشاغل دیده شد).047/0P-value=)

نتیجه گیری:

 مطالعه ما از نظریه تاثیرگذار بودن مینوکسیدیل و رزماری در درمان آلوپسی آره‌آتا و تقویت شدن اثر درمانی این دو دارو در ترکیب با یکدیگر حمایت نکرد.

کلمات کلیدی:

 آلوپسی آره آتا ، رزماری ، مینوكسیدیل


Therapeutic effects of topical minoxidil in comparison with topical minoxidil plus topical rosemary on treatment of alopecia areata

Advisor:Dr Mohhamad Hassan Meshkibaf, Mohammad Mehdi naghizadeh  Supervisor: Dr Mohammad Hossein Lohrasb Student: Maryam Rezaee

Abstract

Background & Objective:

  Alopecia areata is a chronic, inflammatory disease characterized by rapid onset of total hair loss in a sharply defined; usually round area in any hair bearing area. This disease accounts for0.7 – 3 percent of patients seen by dermatologist. There is no definite treatment for it, therefore the efficacy of minoxidil solution and the combination of this solution with rosemary for treatment of alopecia areata was investigated in this study.

Materials & Methods:

 In this clinical trial 100 patients with alopecia areata referred to Hamzeh polyclinic in Fasa (south of Iran) during 2012-2013, were divided into 2 groups by random permutation, each group contained 50 patients. Group 1 received combination of topical minoxidil 2% and topical rosemary, group 2 received only topical minoxidil solution for about six months.

Results:

  Results of this investigation show that Although the response appeared to be marginally quicker and better in those using minoxidil +rosemary (group1), than those receiving only minoxidil(group2); no significant difference was seen between group 1 and group 2 (p- value=0.411)(group 1 : 10 good response, 18 moderate response ;and 21 weak response ) ( group2 : 16 good response, 17 moderate response; and 18 weak response). No response was seen in patients with alopecia totalis. Also no significant difference was seen between different sexes (p-value=0.433) or between place of residency (p-value= 0.883); or education of the patients (p-value=0.570).No meaningful difference between site of the disease, coincidence of other diseases, positive familial history, emotional and physical stress was observed. Patients who received treatment before trial had no difference with others who did not (p-value=0.088).However there was significant difference between jobs. Teachers showed better response to minoxidil +rosemary in comparison with other jobs (p-value=0.047).

Conclusion:

Our study did not support the effectiveness or synergistic effect of rosemary and minoxidil on treatment of alopecia areata.

Key words:

 Alopecia areata , Minoxidil, rosemary