معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  مریم رضایی  استاد راهنما:  دکتر محمد اکراهی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده
چکیده
زمینه و هدف:

 سندرم نقص ایمنی اکتسابی (Acquired Immuno Deficiency Syndrome(AIDS) یکی از کشنده ترین بیماری های عفونی قرن بیستم و از بزرگترین بلایای جامعه بشری پس از جنگ جهانی دوم می باشد . سه عامل انتقال خون، انتقال از مادر به جنین و روابط جنسی سبب انتقال بیماری می شود . میزان آگاهی پایین از این بیماری منجر به افزایش افراد مبتلا می شود مخصوصا در گروههای پرخطر مانند معتادین، لذا در این مطالعه برآنیم تا میزان آگاهی و نگرش مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد نسبت به بیماری ایدز و راههای انتقال آن را در شهرستان فسا بررسی کنیم .

مواد و روش

 این مطالعه مقطعی در سال 1393 بر روی  200 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهرستان فسا انجام شده است . به هر فرد پرسشنامه که حاوی اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی در مورد سطح آگاهی و نگرش افراد در مورد بیماری ایدز و راههای انتقال آن می باشد داده شد . نتایج داده های توصیفی به صورت فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار گزارش شده است و برای آنالیز داده های تحلیلی از آزمونهای مجذور کای و تی تست استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده SPSS ورژن 18 بوده است .

نتایج:

 تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش 200 نفر بود که از این تعداد 182 نفر(91%)  مرد و 18 نفر(9%)  زن بودند . میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 65/35 سال می باشد(18-56 سال) . میانگین نمره آگاهی این جامعه آماری 87/4 +_56/20  و میانگین نمره نگرش 76/3+_78/20  می باشد کهاز حداکثر نمره 30 بوده است . مقایسه میانگین نمره نگرش بر حسب متغیرهای دموگرافیک، تفاوت معنی داری را بین نگرش افراد بر حسب میزان تحصیلات ( 015/0= P) نشان داد بدین صورت که افراد با تحصیلات بالاتر نگرش مطلوبتری نسبت به افراد با تحصیلات کمتر داشتند.

نتیجه گیری:

 بنابر آنچه گفته شد با توجه به سوءتفاهمات بسیاری که هنوز درباره ی بیماری وجود دارد و  میزان آگاهی افراد ار این بیماری در سطح قابل قبولی نیست، ضروری است اطلاعات علمی، شفاف و با جزئیات کامل در اختیار جامعه قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد سعی کرد این عدم آگاهی ها و نگرش منفی نسبت به بیماری ایدز و بیماران مبتلا به آن را از بین برد .

کلمات کلیدی:

 ایدز، نگرش، آگاهی، مراکز ترک اعتیاد


HIV/AIDS knowledge and attitude among clients of opiate detoxification centers in Fasa

Advisor: Dr. Zahra Amirghofran Supervisor: Mohammad Ekrahi Student: Maryam Rezaee

Abstract

Background & Objective:

 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is one of the life threatening infectious disease in 21th century and is one of the disaster society after second world war. Blood transfusion, placental transmission and uncontrol sexual activity cause transmission of AIDS. Low level of knowledge and attitude about AIDS can lead to increase rate of patients especially in high risk population such as addics. So we aimed that HIV/AIDS knowledge and attitude among clients of opiate detoxification centers in Fasa.

Materials & Methods:

  This cross-sectional study was conducted in 2014 among 200 participants who reffered to detoxification centers of Fasa. Each participants filled questionnaire that was contain demographic information and questions that evaluate knowledge and attitude of addicts about AIDS and transmission ways. Statistical analysis was done with SPSS software vs 18 and qi-square test and T-Test.

Results:

 Among 200 participants were 182(91%) man and 18(9%) women. Mean ages were 35.65 (18-56). Mean score of knowledge was 20.56±4/87 and mean score of attitude was 20.87±3.76. There was significant relationship between levels of education and attitude ( P= 0.015).

Conclusion:

According to this study level of knowledge about AIDS and transmission ways was not convincing and we should train the people about this disease to decrease negative attitude and low knowledge. Also this study had confounding factor so we recommended more studies such as clinical trial to reach the direct effect of training on knowledge and attitude.

Key words:

 AIDS, knowledge, attitude, detoxification center

 

 

 

 

پیوست ها:

269-93.pdf حجم فایل:394.96 کیلوبایت