معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: وحید جهان فکر استاد راهنما:   دکتر آروین هدایتی  استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده
چکیده
زمینه و هدف:

 خودکشی یکی از موضوعات مهم و دارای اولویت در بخش سلامت به شمار می آید و معلول فاکتورهای متعددی است که در جوامع مختلف متفاوت می باشد. سازمان جهانی بهداشت خودکشی را اقدامی آگاهانه و ارادی تعریف کرده است که در طی آن فرد با انجام اقداماتی مرگبار به دست خویش زندگیش را پایان می بخشد.از آن جا که خودکشی و اقدام به آن از مهم ترین اورژانس های روانپزشکی محسوب می گردد ، مطالعه حاضر به بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه کننده به بخش اتفاقات بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا درسال های 1391 و 1392 پرداخته است .

مواد و روش

 مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و کلیه موارد اقدام به خودکشی در سال های 1391و1392 بیمارستان ولیعصر فسا به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.داده ها بوسیله چک لیست و از طریق پرونده های موجود در بیمارستان تکمیل گردیدند ،و بوسیله نرم افزار SPSS 16 و آمار توصیفی و آزمون کای دو آنالیز شدند .

نتایج:

 بیش ترین میزان اقدام به خودکشی در فصل تابستان و ماه مرداد بود . میانگین سنی افراد اقدام کننده به خودکشی 62/9±69/25 سال بود . بیش ترین اقدام به خودکشی بوسیله قرص(8/77%) و سپس سم(7%) بود.در فصل بهار بر خلاف سایر فصل ها، بیش تر ازطریق روش های غیر دارویی اقدام به خودکشی صورت گرفت . اقدام به خودکشی در زنان(3/58%) بیش تر از مردان(7/41%) ، در مجردین(9/60%) بیش تر از افراد متأهل(1/39%) و در مناطق شهری(1/78%) بیش تر از روستایی(9/21%) بود. میزان اقدام به خودکشی در ایام آخر هفته کم تر از میزان مورد انتظار، ولی در هر کدام از ایام تعطیلات نوروز، عزاداری، و سایر ایام تعطیل بیش تر از تعداد مورد انتظار بود .

نتیجه گیری:

  این بررسی نشان داد که ریسک فاکتور های مختلفی شامل جنس،سن،وضعیت تأهل،محل سکونت،شرایط آب و هوایی، دست یابی آسان به داروها و سموم در اقدام به خودکشی مؤثرند و بهتر است  که سازمان های بهداشتی منطقه ، افراد در معرض خطر بیشتر برای اقدام به خودکشی را به منظور مقابله و پیشگیری از خودکشی شناسایی کنند . در ضمن ، قبل از شروع فصل ها یا ایام تعطیل با میزان بیش تر شیوع اقدام به خودکشی ، برنامه مناسبی برای مقابله و کنترل اقدام به خودکشی داشته باشند .

کلمات کلیدی:

 اپیدمیولوژیک ، اقدام به خودکشی


Epidemiologic Survey of Suicide attempt in patients reffered to emergency department of valiasr hospital of Fasa city in the years 2012 and 2013

Advisor: Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr Arvin Hedayati    Student:  Vahid Jahanfekr 

Abstract

Background & Objective:

  Suicide as a major health problem is a priority in health system, caused by different risk factors that differ in each society. Base on definition of world healt organization suicide is a conscious act that the person try to end his/her life with lethal action. Since suicide is the most important psychological emergency, This study examines Epidemiologic Survey of Suicide attempt in patients reffered to emergency department of valiasr hospital of Fasa city in the years 2012 and 2013

Materials & Methods:

 This study was a descriptive-analytical study and consisted of all attempted suicide who admitted to the valiasr hospital of fasa in the years 2012 and 2013. Data was completed by chech lists and records of the hospital. Data was analyzed by SPSS 16 , Descriptive statistics and chi square test.

Results:

 The highest rate of suicide attempt occurred in summer and August. Mean age of the study population was 25/69±9/62. Most suicide was done by pills (77/8%) and after that by poison (7%) .In spring ,unlike other seasones , Suicide attempt occurred more by non-drug methods. Suicide attempt occurred more in women(58/3%) than men (41/7%), singles(60/9%) than Married(39/1%),Urban areas(78/1%) than Rural  areas (21/9%). Suicide attempt during the weekend was less than the expected amount  but,in each of the new year holyday, days of Mourning and Other holidays was more than the expected amount .

Conclusion:

 This study showed Several risk factors, including sex, age, marital status, location, weather conditions, easy access to drugs and poison, affect on suicide attempt and it is better, local health organizations detect People at higher risk for suicide attempt,In order to Confronting and prevention of suicide.Meanwhile,theyshould have appropriate program for encountering and Controling of suicide attemptbefore starting Seasons or Holidays with much higher incidence of suicide attempts .

Key words:

 Epidemiologic , suicide attempt

 

 

 

 

پیوست ها:

267-93.pdf حجم فایل:333.45 کیلوبایت