معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  محبوبه صالح  استاد راهنما:  دکتر محمد اکراهی  استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 سالمندان بخش بزرگی از جمعیت دنیا را تشكیل می‌دهند. سالمندی عامل خطری برای ابتلا به بیماری و مرگ می‌باشد و بیماری‌های عفونی یكی از مهمترین علل بیماری و مرگ در این گروه می‌باشد

مواد و روش

 در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی ، 350 فرد سالمند 65 ساله و بالاتر بستری در بخش عفونی بیمارستان ولی‌عصر (عج) فسا طی بازه زمانی یک ساله بررسی شدند. اطلاعات فردی، تشخیص اولیه و نهایی و ویژگی‌ها و اطلاعات درمانی بیماران جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSو آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج:

 

40% از بیماران، سابقه بستری قبلی در بیمارستان داشتند و 60% برای اولین بار بستری شده بودند. شایعترین علت بستری‌شدن قبلی بیماران، بیماری های تنفسی (1/27%) بود. 5/56% سابقه بیماری زمینه‌ای داشتند كه شایعترین آن پرفشاری خون (4/38%) بود. فراوان ترین شكایت بیماران در هنگام مراجعه، سرفه و تنگی نفس بود. شایعترین تشخیص اولیه (56%) و نیز تشخیص نهایی (52%)، پنومونی بود. اختلاف معنی‌داری در توزیع فراوانی تشخیص نهایی بستری‌شدن به تفكیك فصل مشاهده گردید؛ بدین‌صورت كه شایعترین تشخیص در فصول بهار، پاییز و زمستان پنومونی ولی در فصل تابستان گاستروانتریت گزارش شده بود.(P<0⁄001)

 

نتیجه گیری:

 عفونت در سالمندان نیازمند یك بررسی جامع از نظر سابقه بستری بیمار و بیماری‌های همزمان است. توجه بیشتر به سیستم‌های تنفسی، گوارشی و مجاری ادراری به عنوان شایعترین سیستم‌های درگیر در بیماری‌های عفونی در این دسته از بیماران می‌تواند به تشخیص سریعتر بیماری در سالمندان به پزشكان كمك نماید

کلمات کلیدی:

 سالمندان، عفونت، بستری شدن


Admission reasons and common clinical findings in elderly patients were admitted in infectious disease ward of “Vali –Asr" hospital in Fasa during 2012

Advisor:  Supervisor:  Dr. Mohammad Ekrahi Student:  Mahbubeh Saleh

Abstract

Background & Objective:

 The present study aimed at determining the reasons for the hospitalization of the elderly in the infection wards and type and prevalence of the infections which necessitated their hospitalization.

Materials & Methods:

  In this descriptive analytical Cross-sectional study 350 patients (≥65 yrs) that were admitted to infectious diseases ward of Vali-e-Asr hospital were evaluated. By using questionnaire personal information, the first and ultimate diagnosis of the disease, and characteristics and remedial knowledge of the patients (including the history of previous and contemporary diseases, history of hospitalization, and recent medicines taken) was gathered. The obtained data was analysed by means of SPSS software (version 13) and the statistical Chi-square test at the significant level P<0.05.

Results:

  40% of these patients had a previous hospital admission history and 60% of them had been admitted to the hospital for the first time. 56.5% of patients had a history of underlying disease(s), the most common reason of which was hypertension (38.4%). The most common complaints of patients were coughing and dyspnea with abdominal pain. The most common primary diagnosis was pneumonia (27.1%) and as a final diagnosis pneumonia was the most frequent one (52%). The most frequent diagnosis in the spring, autumn and winter was pneumonia and gastroenteritis was the most common final diagnosis reported in summer (P<0⁄001).

Conclusion:

Infections in the elderly require a comprehensive review of the previous history of hospitalization and comorbidities. More attention to specific organs including the respiratory, gasterointestinal and urinary tract as the most common organs involved in the diseases in the elderly can help physicians to diagnose the causes of infections in this group more rapidly. 

Key words:

 Infection, Patient Admission, Hospitalization

 

 

 

 

پیوست ها:

266-93.pdf حجم فایل:510.46 کیلوبایت