معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: محمد گزین     استاد راهنما:  دکتر مینا حبیبی استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 بی­خوابی و کاهش کیفیت خواب باعث نقص در کارکرد روزانه و افت عملکرد کلی فرد می­گردد. با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا به سنجش کیفیت خواب در دانشجویان پزشکی بپردازیم.

مواد و روش

 پرسشنامه­های تهیه شده شامل اطلاعات دموگرافیک، مقیاس خواب آلودگی ایپورت و پرسشنامه سنجش کیفیت خواب پیتزبورگ به روش سرشماری در بین تمامی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط نرم افزار spssانجام شد.

نتایج:

 در مجموع 133 نفر ( 4/59 % ) کیفیت خواب مطلوب و 91 نفر (6/40%) کیفیت خواب نامطلوب داشتند. شیوع کیفیت خواب نامطلوب در مقطع علوم پایه (6/24% )،فیزیوپاتولوژی( 9/42% ) کارآموزی (7/41% ) و کارورزی (5/53% ) بود ( 008/0= p)شیوع کیفیت خواب نامطلوب در افراد ساکن در خوابگاه 5/61% ، منزل شخصی 6/44% ، زندگی با والدین 8/20%  و منزل متأهلی6/27%  بود)024/0(p=  . کیفیت خواب ارتباط واضحی با سابقه افسردگی و اضطراب و جنسیت افراد دانشجو نشان نداد.

نتیجه گیری:

 با توجه به نتایج این مطالعه، افزایش کیفیت خواب می تواند باعث کاهش خواب آلودگی دانشجویان در طی روز شود . همچنین کیفیت خواب نامطلوب مرتبط با عملکرد تحصیلی نامناسب در دانشجویان پزشکی می باشد.

کلمات کلیدی:

 دانشجوی پزشکی، کیفیت خواب، مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ، مقیاس خواب آلودگی ایپورث


The prevalence of sleep disorder among the medical students of Fasa university of medical sciences during 2012

Advisor:  Supervisor:  Dr.Mina Habibi Student: Mohammad Gozin   

Abstract

Background & Objective:

 Sleep has a major role in daily cycles and reconstruction of physical andmental abilities. Regarding the importance of this feature, we decided to determine sleepquality in medical students.

Materials & Methods:

 A questionnaire containing demographic data, Epworth Sleepiness Scale andPittsburgh Sleep Quality Index was prepared. We distributed the questionnaires using acensus method to every student that was studing at Fasa university of Medicine during 2012. The completedquestionnaires were collected and the data was analyzed using SPSS.

Results:

 A total of  224 students completed the questionnaire correctly, with  133 (59.4%) studentsevaluated to have good sleep quality and  91 (40.6%) poor sleep quality. Of these  91students, 38% were female and 44.8% were male (p=0.307). The prevalence of poor sleepquality according to the four stages of medical training was  24.6% of those in basicsciences, 42.9% of those in physiopathology,  41.7% of externs, and  53.5% of interns(p=0.008). According to residential status, the prevalence of poor sleep quality was 61.5%among students living in the dormitory, 44.6% for students living in their own privatehomes,  27.6% among students living with their spouse, and  20.8% for those living withtheir parents (p=0.024).There wasno obvious relationship between sleep quality and sex, or history of depression oranxiety.

Conclusion:

 Poor sleep quality was significantly associated with lower grades, , living arrangement and type of training. A large number of students quality of lifeand work may suffer because sleep deprivation.

Key words:

 

 Medical students, sleep quality, pittsburgh sleep quality index  (PSQI,(  Epworth sleepiness scale (ESS).

 

 

 

پیوست ها:

264-93.pdf حجم فایل:250.08 کیلوبایت