معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  محسن رضایی استاد راهنما:  دکتر مجتبی فرجام   استاد مشاور: دکتر آروین هدایتی، محمد مهدی نقی زاده
چکیده
زمینه و هدف:

 خوشحالی یک احساس درونی است که وابسته به تعداد زیادی از فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی و شخصی از جمله تحصیلات، فعالیت بدنی و سلامتی می باشد و تعدادی از فاکتورها مانند چاقی، بیکاری و سیگار کشیدن ارتباط معکوسی با خوشحالی دارد. برای اندازه گیری خوشحالی روشهای مختلفی استفاده شده است ولی یکی از این روشها که امروزه به طور معمول استفاده می شود پرسشنامه شادکامی آکسفورد است .هدف از مطالعه حاضر بررسی خوشحالی و همبستگی آن با افسردگی بر اساس پرسشنامه خوشحالی آکسفورد و افسردگی بک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا می باشد

مواد و روش

 ین مطالعه مقطعی در بهار سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شده است. شرکت کنندگان در این طرح شامل 300دانشجوی شاغل به تحصیل بین سنین 18 تا 30 سال در 6 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای بوده اند. در نهایت 74 نفر به علت ناقص پر کردن پرسشنامه یا نبودن در دامنه سنی مورد نظر از مطالعه خارج و 216 دانشجو مورد آنالیز قرار گرفتند. برای آنالیز تحلیلی داد ه ها از برنامه های independent t-testو One-way-ANOVA و همچنین از ضریب همبستگی پیرسون برای آنالیز همبستگی بین افسردگی و خوشحالی استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده SPSS ورژن 19 بوده است.

نتایج:

 در این مطالعه 216 دانشجو شرکت داشتند که 142(7/65%) نفر دختر و 74(3/34%) نفر پسر بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان52/1±67/20 سال و دامنه سنی بین 18 تا 29 سال بود. در این مطالعه بین خوشحالی و وضعیت تاهل (036/0P=)، سابقه طلاق در خانواده (014/0P=)، مصرف سیگار(025/0P=) و سابقه اعتیاد در خانواده (001/0P=)ارتباط معنی داری وجود داشت. طبق نتایج بدست آمده ارتباط معنی داری بین خوشحالی و افسردگی در این مطالعه وجود داشت 001/0˂P و طبق نتایج نشان داده شد با افزایش نمره خوشحالی نمره افسردگی کاهش پیدا میکند(ضریب همبستگی:757/0-).

نتیجه گیری:

 هدف از مطالعه حاضر بررسی همبستگی بین افسردگی و خوشحالی و فاکتورهای دموگرافیک مرتبط با خوشحالی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا می باشد. در نتیجه نهایی این مطالعه که هدف اصلی هم بود ارتباط معنی داری که بین خوشحالی و افسردگی بر مبنای پرسشنامه خوشحالی آکسفورد و افسردگی بک بدست آمد و این همبستگی با ضریب بالایی به صورت معنی داری منفی بود .برای افزایش اعتبار نتایج مطالعه حاضر و تایید قطعی رابطه علت و معلولی باید عوامل مخدوش کننده از جمله اضطراب را تا حد امکان کاهش داد و مطالعاتی به صورت همگروهی در حجم نمونه بیشتر و اقشار مختلف جامعه انجام داد.

کلمات کلیدی:

 خوشحالی، افسردگی، پرسشنامه خوشحالی آکسفورد، پرسشنامه افسردگی بک، همبستگی


Happiness Inventory and the Beck Depression Fasa University of Medical Sciences

Advisor: Dr Arvin Hedayati,Mohammad Mehdi Naghizadeh Supervisor: Dr Mojtaba Farjam Student: Hamed Razmjooei 

Abstract

Background & Objective:

 Happiness is a subjective emotional state associated with a vast and wide number of personal and socio-economic factors. For example, education, physical activity and general health are directly associated with happiness, while obesity, unemployment and smoking, are adversely associated with happiness. There were different ways for measuring happiness but Oxford happiness inventory is the common way to for evaluating the happiness. The goal of this study was evaluating the Correlation between happiness and depression, according to the Oxford Happiness Inventory and the Beck Depression Fasa University of Medical Sciences

Materials & Methods:

 This cross-sectional study was conducted in 2014 at Fasa University of Medical Science (FUMS), Fars province of Iran. The participant in this study included 300 students of FUMS from 6 fields with ages between 18 to 30 years old in 6 fields. Finally 74 questionnaires excluded due to incomplete filling them or out rang of ages and 216 questionnaires was analyzed. Analytical analyses was done by independent t-test and One-Way-Anova, also Pearson correlation was used for analyzing correlation between depression and happiness. SPSS software vs.19 was used..

Results:

 Among 216 participants there were 142(65/7%) girls and 74 (34/3%) boys.Mean ages was 20/67±1/52 years old between 18 to 29 years. There was relationship between happiness and marital status (P=0/036), and divorce in family with happiness ( P=0/014), smoking and happiness ( P=0/025) and addiction in family with happiness (P=0/001). According to results there was significant correlation between happiness and depression (P˂0/001) and correlation coefficient (-0/757).

Conclusion:

 The goal of this study was evaluating the correlation between happiness and depression and demographic factor that affected happiness in Fasa University. Finally there was significant correlation between happiness and depression according to oxford happiness inventory and beck depression questionnaire that was shown when as happiness score increase the beck score decrease. But for confirming the cause and effect relationship between them needs more study like case-control and cohort study to reduce confounding factor.

Key words:

 Happiness, Depression, Oxford happiness inventory, Beck depression questionnaire, correlation

 

 

 

 

پیوست ها:

263-93.pdf حجم فایل:443.35 کیلوبایت