معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:  حامد رزمجویی      استاد راهنما:  دکتر صفیه کوهنورد استاد مشاور: فرزانه مباشری
چکیده
زمینه و هدف:

 پره اکلامپسی اختلالی شایع در بارداری بوده که چندین ارگان بدن را درگیر میکند و با افزایش میزان مرگ و میر و عوارض مادری و نوزادی همراه است.با توجه به نقش مهمی که منیزیم در تنظیم فشارخون ایفا می کند، بر آن شدیم  تا با اندازه گیری سطح سرمی منیزیم در بیماران پره اکلامپسی و مقایسه آن با گروه کنترل برآییم.

مواد و روش

 در این طرح از 52 زن باردار( 26 نفر به عنوان گروه مورد و 26 نفر به عنوان گروه کنترلکه بین 30 الی 35 هفته بارداری قرار داشتند و به بخش زنان و زایمان بیمارستان ولی عصر(عج) فسا مراجعه کرده بودند، پس از تکمیل فرم رضایت نامه و چک لیست مربوط به اطلاعات دموگرافیک و بارداری ، 5 میلی لیتر نمونه خون گرفته شد. نمونه ها پس از سانتریفیوژ شدن ، جهت تعیین سطح سرمی  منیزیم به آزمایشگاه فرستاده شد. پس از جمع آوری دیتاها ، توسط نرم افزار SPSS و Student’s t-test مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

نتایج:

 در پژوهش ما مشخص شد که سطح سرمی منیزیم در بیماران پره اکلامپسی به طور معناداری کمترازگروه کنترل بود (mg/dl 38/0± 72/1 در مقابل 63/0± 2/2،p<0.05).گروه مورد و کنترل از لحاظ سن ، پاریتی و سن حاملگی همسان سازی شده بودند.

نتیجه گیری:

 دراین مطالعه مشخص شد که سطح سرمی منیزیم در زنان مبتلا به پره اکلامپسی کمتر از سطح سرمی نرمال در افراد گروه کنترل بوده است. بنابراین اندازه گیری سطح سرمی منیزیم در معاینات روتین ابتدای بارداری میتواند به تشخیص زودهنگام پره اکلامپسی کمک نماید.

کلمات کلیدی:

 پره اکلامپسی ، سطح منیزیم سرم ، زنان باردار سالم


The Comparison between Maternal Serum Magnesium in Preeclampsia and Normal Pregnancy In "Vali-Asr" hospital of Fasa during 2012
Advisor: Farzaneh Mobasheri Supervisor: Dr safiyeh Kohnavard Student: Hamed Razmjooei

Abstract

Background & Objective:

 Preeclampsia is a pregnancy multisystem disorder of unknown etiology and a significant cause of maternal and fetal morbidity and mortality. Due to significant role of magnesium in physiological regulation of blood pressure, this study was conducted to measure level of magnesium in preeclamptic and control group.

Materials & Methods:

 We enrolled 52 pregnant women with gestational age of 30-35 weeks who referred to the Section of Obstetric and Gynecology of " Vali-asr " hospital of Fasa( 26 cases with diagnosis of preeclampsia and  For each case, the normal pregnant women-at the same gestational age-were considered as the control group). The blood samples were obtained from all the cases and controls. All of the samples were sent to check the level of magnesium.The data was analyzed with the SPSS and Student’s t-test.

Results:

 The level of magnesium in preeclamptic women was significantly less than control group (1.72 ± 0.38 mg/dl vs. 2.2 ± 0.63 mg/dl, p<0.05). The age, parity and gestational age of control group and cases was considered at the same range.

Conclusion:

  Our study reveals that level of magnesium in preeclamptic women was lower than control group.According to our results, checking the level of magnesium should be considered as predicting factor of preeclampsia since the first evaluation of pregnancy.

Key words:

 Preeclampsia, Serum magnesium,Normal pregnancy

 

 

 

 

پیوست ها:

261-93.pdf حجم فایل:495.63 کیلوبایت