معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: محبوبه اسلام زاده   استاد راهنما:  دکتر محمد حسین لهراسب استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 از جمله دارو­های خط اول درمان در بیماری لیکن پلان، کلوبتازول می­باشد. داروی دیگری که به تازگی مورداستفاده قرار گرفته است تاکرولیموس است با توجه به اینکه این داروی جدید عوارض کورتیکواستروئید­ها را ندارد برآنیم اثر این دو دارو را با هم مقایسه کنیم تا در صورت برابری کردن اثر تاکرولیموس با کلوبتازول این دارو جایگزین کلوبتازول شود.

مواد و روش

 اسانس درمنه در هفت غلظت به محلول فیلم پولولان افزوده شده و خاصیت ضدمیکروبی از طریق روش Dick diffusionبررسی گردید. نهایتا حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) برای هر یک از میکروب‌ها معلوم گردید. برای آنالیز داده‌ها از نرم افزار SAS (V. 9.1)در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد

نتایج:

 تولید فیلم پولولان حاوی اسانس درمنه امکان‌پذیر است. Escherichia coliو  Staphylococcus aureus به ترتیب  بیشترین و کمترین مقاومت را در برابر خاصیت ضد میکروبی اسانس درمنه دارند. MIC اسانس درمنه بر علیه باکتری‌های Lactobacillus plantarum ، Staphylococcus aureus و  Escherichia coli به ترتیب در غلظت‌های 15، 10 و 15% بدست آمده است

نتیجه گیری:

 با توجه به اینکه امکان تولید فیلم‌های تجزیه‌پذیر در طبیعت که دارایاسانس‌های گیاهی به عنوان ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی هستند وجود دارد، پس شایسته است که از این مواد به منظور کاهش بار میکروبی و افزایش عمر نگهداری مواد غذایی استفاده گردد.

 


the comparison of the effects of tacrolimus ointment 0.03 % in the treatment of lichen planus lesions with clobetasol ointment 0.05%
Advisor:  Supervisor:  Dr. Mohammad Hossein Lohrasb Student: Mahbube Eslam Zade

Abstract

Background & Objective:

 The first line of treatment in lichen planus disease is clobetasol. Another drug which has been recently used is tacrolimus. Given that the new drug does not have side effects of corticosteroids we aimed to compare the two drugs and if tacrolimus has the same effect asclobetasol, this can be considered as the alternative medicine to clobetasol.

Materials & Methods:

 In this study for 35 patients with lichen planus during six weeks and twice in a day they receive tacrolimus on a limb and clobetasol on the other side. After weeks, all patients are examined by an expert and the information was recorded for each patient individually.

Results:

 :In this study, 42.3% were male (n =22) and 57.7% were female (n =30).The mean age was 42.8 ± 2.7 years.Clinical examination revealed that the mean number of lesions was16.4 ± 6.5.the comparison of tacrolimus and clobetasol effects shows that clobetasol has more significant successful effect in treatment of the patients.

Conclusion:

  Results in this study shows that, since the patients treated with the clobetasol had full response, but tacrolimus has not followed the success, so clobetasol which has been the first line of treatment from the past, it is like wise as useful as before and it is the prior treatment to othersrecommended.

 

 

 

 

 

 

پیوست ها:

229-92.pdf حجم فایل:250.97 کیلوبایت