معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: امیر انصاری    استاد راهنما:  دکتر فرهود نیکویی استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 افسردگی اختلالی است که با کاهش انرژی و علاقه،اشکال در تمرکز،احساس گناه،بیاشتهایی و افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود و با تغییر در سطح فعالیت، توانایی شناختی،وضعیت خواب، اشتها و سایر ریتم های بیولوژیک همراه است.افسردگی باعث اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی . بین فردی می شود. متاسفانه شیوع افسردگی در میان نوجوانان زیاد است به گونه ای که شیوع افسردگی اساسی در میان نوجوانان حدود 5 درصد است و در نوجوانان بستری شده این رقم به 40 درصد نیز می رسد. با توجه به این نکته که هر اقدامی در راستای شناخت،پیشگیری و درمان اختلالات روانی دوران نوجوانی باعث ایجاد تغییراتی مثبت در آینده نه تنها خود فرد بلکه کل جامعه می شود بر آن شدیم تا با میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن را در دختران دبیرستانی شهرستان فسا بررسی کنیم.

مواد و روش

 مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد که درآن شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در 516 نفر از دختران دبیرستانی شهرستان فسا که در سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل بودند مورد بررسی قرار گرفته است. دبیرستان های دخترانه شهر فسا بر اساس نحوه توزیع جغرافیایی به چهار دسته تقسیم شدند و از هر منطقه یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد به گونه ای که حداقل حجم نمونه مورد نیاز تامین شود.ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه استاندارد شده بک می باشد.از نرم افزار SPSS جهت آنالیز داده ها استفاده شده است.

نتایج:

 تعداد افراد مورد مطالعه 516 نفر بود. 157 نفر(%4/30)  شرکت کنندگان دارای مجموع نمره افسردگی 0-13 معادل فاقد افسردگی بودند.107 نفر(% 7/20) شرکت کنندگان دارای مجموع نمره افسردگی 14-19 معادل افسردگی خفیف بودند.134 نفر(26%)شرکت کنندگان در مطالعه دارای مجموع نمره افسردگی 20-28 معادل افسردگی متوسط بودند و 118 نفر(% 9/22) درصد شرکت کنندگان دارای مجموع نمره افسردگی 29-63 معادل افسردگی شدید بودند. بین شدت افسردگی و آرامش حاکم بر خانواده ارتباط معنا دار وجود داشت.( (P-Value<0/001. بین شدت افسردگی و سابقه طلاق در خانواده ارتباطی معنا دار وجود نداشت.(P-Value=0/064).

نتیجه گیری:

 بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه در می یابیم که افسردگی از شیوع بالایی در میان نوجوانان برخوردار است (6/69%) که این مطلب موید نیاز شدید به انجام اقدامات پیش گیرانه در کاهش اختلالات روانی در میان نوجوانان از جمله تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت آگاه سازی والدین در زمینه حمایت های خانوادگی از نوجوانان در این سنین، آموزش به معلمان مدارس، برگزاری جلسات مشاوره با نوجوانان به صورت فردی و گروهی و غیره می باشد چرا که بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه افسردگی نوجوانان ارتباطی معنا دار با افت تحصیلی دارد و افت عملکرد تحصیلی باعث تاثیر گسترده ای بر آینده نوجوانان دارد.

کلمات کلیدی:

افسردگی، نوجوانان، پرسشنامه بک


Prevalence of depression and related factors among female students of highschools of Fasa in 2012-2013

Advisor:  Supervisor: Dr Farhoud Nikooee     Student: Amir Ansari

Abstract

Background & Objective:

  Depression is a disorder that reduces energy and desire, distraction, guiltiness, anorexia and suicidal idea and change in cognitive ability, sleep status, appetite and other biologic rhythm. Depression causes disorder in occupational function, social and personal relationship. Unfortunately prevalence of depression increase among teenagers, also major depression disorder among teenage is 5% and in whom were admitted is 40%.Every workup to prevent and treatment of teenagers psychiatric problem cause positive change in their futures and society, so we have evaluated the incidence of depression and associated factors in high school girls in Fasa.

Materials & Methods:

  This descriptive cross-sectional study was conducted to evaluate prevalence of depression and associated factors in 521 high school girls in Fasa between 2012-2013.High school according to geographical distribution divided to 4 parts and each area one school randomly selected. We used Beck questionnaire for collecting data and SPSS software to analyses data.

Results:

 All cases were 512 girls.157(30/4%) cases had depression score 0-13 that means no depression.107(20/7%) participants had depression score 14-19 which means mild depression.134(26%) cases had score 20-28 that means moderate depression and 118(22/9%) of cases had score 29-63 which means severe depression. There is significant relationship between severity of depression in family who had relative calmness in comparison to had not relative calmness (P=0).  There is no significant relationship between severity of depression and positive history of divorce in their family (P=0/064).

Conclusion:

 According to results in this study and other ones in this field we understood that depression has high prevalence among teenagers (69/6%); this shown that preventive workups were done to reduce psychiatric disorder among teenage; such as educational training in order to awareness the family to support their children in this period of age, training the teacher in school, individual and group consult for teenagers, because according to this study there is significant relationship between depression and educational retardation

Key words:

 Depression, teenagers, Beck questionnaire

 

 

 

 

پیوست ها:

231-92.pdf حجم فایل:153.48 کیلوبایت