معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: فرزانه مدرسی
استاد راهنما:  دکتر فرهود نیکویی استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

 نوجوانی به عنوان دهه دوم زندگی دوره ای بسیار مهم و حیاتی از تکامل انسان و دوران پر طلاتمی است که با تغییرات شدید جسمی،جنسی و روانی و اجتماعی همراه است. متاسفانه دختران و زنان از عادت ماهیانه، ساختمان بدن و اختلالات پیش از قاعدگی آگاهی ندارند و به جرات می توان گفت که ناراحتی های قاعدگی خود را نمی شناسند. یکی از مهم ترین مسایل این دوران بهداشت جنسی است.بر اساس تعریف  سازمان بهداشت جهانی بهداشت جنسی حالتی از آسایش و رفاه جسمانی، احساسی، روحی و اجتماعی در رابطه با امور جنسی است. با توجه به اهمیت موضوع و مطالب ذکر شده در این مطالعه قصد داریم تا آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی شهرستان فسا را درمورد بهداشت جنسی،بیماری های مقاربتی و سن منارک ارزیابی شد.

مواد و روش

 مطالعه پیش رو یک مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد که با هدف ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی شهر فسا در زمینه بهداشت جنسی، بیماری های مقاربتی و سن منارک بر روی 501 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر فسا که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بوده اند صورت گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات لازم پرسشنامه ای خود ساخته طراحی گردید. روایی و پایایی پرسش ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و نظرات متخصص پزشکی اجتماعی و انجام یک مطالعه پیشاهنگ تایید شد.جهت آنالیز داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

نتایج:

نتیجه گیری:تعداد افرادی که در این مطالعه تحت بررسی قرار گرفته اند 501 نفر می باشد. از میان شرکت کنندگان در مطالعه میزان آگاهی شرکت کنندگان در زمینه بهداشت جنسی، بیماری های مقاربتی و سن منارک در 201 نفر ( 40.1%) در حد ضعیف،در 266 نفر (53.1%) در حد متوسط و در 34 نفر (6.8%) در حد خوب می باشد. از میان شرکت کنندگان در مطالعه میزان نگرش شرکت کنندگان در زمینه بهداشت جنسی، بیماری های مقاربتی و سن منارک در 78 نفر (15.6%) در حد ضعیف ، در 202 نفر (40.3%) در حد متوسط و در 221 نفر (44.1%) در حد خوب می باشد. میزان عملکرد شرکت کنندگان درمطالعه در زمینه بهداشت جنسی، بیماری های مقاربتی و سن منارک در 50 نفر (10%) در حد ضعیف، در 365 نفر (72.9%) شرکت کنندگان در حد متوسط و در 86 نفر ( 17.2%) در حد خوب می باشد.   بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر بین سن منارک و تعداد افراد خانوار ارتباطی معنا دار وجود دارد.(P-Value=0.001 ) .

کلمات کلیدی:

 بداشت جنسی، بیماری های مقاربتی، نگرش،Knowledge; attitude and practice of femaile highschool about sexual health; sexually transmitted disease and menarche age in Fasa in 2012-2013

 

Advisor:  Supervisor: Dr Farhoud Nikoee   Student: Farzaneh Modaresi

Abstract

Background & Objective:

  Depression is a disorder that reduces energy and desire, distraction, guiltiness, anorexia and suicidal idea and change in cognitive ability, sleep status, appetite and other biologic rhythm. Depression causes disorder in occupational function, social and personal relationship. Unfortunately prevalence of depression increase among teenagers, also major depression disorder among teenage is 5% and in whom were admitted is 40%.Every workup to prevent and treatment of teenagers psychiatric problem cause positive change in their futures and society, so we have evaluated the incidence of depression and associated factors in high school girls in Fasa.

Materials & Methods:

 This descriptive cross-sectional study was conducted to evaluate prevalence of depression and associated factors in 521 high school girls in Fasa between 2012-2013.High school according to geographical distribution divided to 4 parts and each area one school randomly selected. We used Beck questionnaire for collecting data and SPSS software to analyses data.

Results:

  All cases were 512 girls.157(30/4%) cases had depression score 0-13 that means no depression.107(20/7%) participants had depression score 14-19 which means mild depression.134(26%) cases had score 20-28 that means moderate depression and 118(22/9%) of cases had score 29-63 which means severe depression. There is significant relationship between severity of depression in family who had relative calmness in comparison to had not relative calmness (P=0).  There is no significant relationship between severity of depression and positive history of divorce in their family (P=0/064).

Conclusion:

  According to results in this study and other ones in this field we understood that depression has high prevalence among teenagers (69/6%); this shown that preventive workups were done to reduce psychiatric disorder among teenage; such as educational training in order to awareness the family to support their children in this period of age, training the teacher in school, individual and group consult for teenagers, because according to this study there is significant relationship between depression and educational retardation

Key words:

 

 Depression, teenagers, Beck questionnaire

 

 

 

پیوست ها:

232-92 (1).pdf حجم فایل:228.30 کیلوبایت