معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: عبدالمجید روانسالار   استاد راهنما:  دکتر مینا حبیبی استاد مشاور: 
چکیده
زمینه و هدف:

اولین کسی که فرسودگی را به عنوان یک وضعیت روانپزشکی تعریف کردکه به خصوص در میان کسانی که مشغول ارائه ی خدمات انسانی به دیگران هستند رخ میدهد و منجر به خستگی عاطفی، کاهش عملکرد شغلی و مسخ شخصیت میشود، "فرودنبرگ" بود. در اغلب اوقات وقتی کسی اظهار می کند که دچار فرسودگی شده است از سه جنبه ای که فرسودگی دارد خستگی عاطفی جنبه ای است که منظور انان است. مطالعات بسیاری به ما نشان داده اند که حدود نیمی از دانشجویان پزشکی از فرسودگی رنج می برند. ما در این مطالعه شیوع فرسودگی را در بین دانشجویان پزشکی بررسی و مقایسه خواهیم کرد.

مواد و روش

  این مطالعه ی توصیفی- مقطعی بین130دانشجوی پزشکی دوره بالینی سالهای هفتم، ششم و پنجم در دانشگاه علوم پزشکی فسا صورت گرفت.(اردیبهشت 1392) ابزار اصلی مورد استفاده پرسشنامه استاندارد22 گزاره ای فرسودگی ماسلاخ بود در کنار اطلاعات کلی دموگرافیک. فرسودگی به صورت درجات شدید خستگی عاطفی و مسخ شخصیت تعریف شد و کاهش عملکرد شخصی در تعریف در نظر گرفته نشد. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری داده ها در نظر گرفته شد و داده ها با نرم افزارSPSS 21.0 مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج:

 101نفر(77.69%) از کل 130نفر دانشجوی پزشکی پرسشنامه را پر کردند. 85% انها بین سنین 25 تا 30 سال بودند. اکثر انها مؤنث(58.6%)، مجرد(84.5%) بودند و اهل شهر فسا نبودند(69.1%). دانشجویان سال هفتم 41.4 ،سال ششم 30.3 و سال پنجم 28.3 درصد از شرکت کنندگان را تشکیل دادند. مجموعا 61 نفر (61.9%) از افراد مطالعه فرسودگی شغلی داشتند. بین فرسودگی و سه جنبه ی ان با سه گروه دانشجویان پزشکی ارتباط معناداری وجود نداشت(p-value=0.902 ). به علاوه هیچ کدام از مؤلفه های جنسیت، سن، وضعیت تأهل وشهری که دانشجویان اهل انجا هستند با فرسودگی ارتباط معنا داری نداشتند.

نتیجه گیری:

  همانطور که از این مطالعه فهمیده می شود شیوع فرسودگی در میان دانشجویان پزشکی بالا است که البته نه در بین سه گروه دانشجویان پزشکی تفاوت معناداری وجود داشت و نه ارتباطی با مؤلفه هایی چون جنسیت و سن و وضعیت تأهل داشت. پرچم قرمز اعلام خطر باید با در نظر گرفتن شیوع بالای فرسودگی میان دانشجویان پزشکی فسا افراشته شود برای درمان و پیشگیری و مطالعات بیشتری برای یافتن اینکه چرا فرسودگی در میان این دانشجویان زیاد است صورت گیرد.

 


Comparison   of  student  burn-out  among  medical  students of 5 th , 6 th and 7th  year of Fasa university of medical  sciences in 2013

Advisor:  Supervisor: Dr. Mina Habibi Student: Abdolmajid Ravansalar

Abstract

Background & Objective:

 "Freudenberger " was the first one  who defined burnout as a psychological condition, especially among  people who work in human services, leading to emotional exhaustion,diminished personal accomplishment and depersonalization. When people say they are burned out, exhaustion  is the most often the aspect  of the three aspects of  burn out they mean. Many studies have showed us that about half of medical students are suffering from student burn out. This study will find the prevalence of student burn out and compare it among different years of medical training.

Materials & Methods:

 This cross-sectional study was performed among 130 medical students of the year 5th, 6th  and 7th , studing in clinical wards of Fasa university of medical sciences (April and May 2013). The main instrument used, was 22 item Maslach Burn-out Inventory(MBI) questionnaire, to measure burn-out of medical students along with some demographic information. Burnout was defined as a high score on the emotional exhaustion or depersonalization subscales, and the personal accomplishment scoreswere not included.The level of statistical significance was considered equal to or smaller than 0.05. The obtained data was analysed by SPSS version 21.0 software.

Results:

  101(77.69) of all 130 students fulfilled the questionnaires. 85% were between 25 to 30 year of old. Majority were female (58.6%), single (84.5%) and not originally from Fasa (69.1%). The 7th year medical students consisted 41.4, 6th year 30.3 and 5th year 28.3 pecent of participant. A total number of 61(61.9%) people of the study were burned out. Interestingly there was no significant difference between three groups of students in any aspects of burn out(p-value=0.902). In addition, non of gender, age, marital status and the city students are from were stitistically associated with burn out.

Conclusion:

 As it is recognized from this study, total rate of burn out among medical students is high, of course neither was different among three groups of students and nore related to gender, age, marital status. The red alarming flag shoud be flied considering the high scores of burn out and more studies shoud be done to find out why burn out is high among medical students of Fasa university of medical sciences.

 

 

 

 

 

 

پیوست ها:

233-92.pdf حجم فایل:322.36 کیلوبایت