معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:شیوا هوشنگی
    استاد راهنما: دکتر مریم مقبول استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

کیفیت زندگی یکی از مسایل مهمی است که در ارتباط با آنمی فقر آهن است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آنمی فقر آهن بر کیفیت زندگی بیمار بود.

مواد و روش:

این مطالعه بررسی مقطعی بر روی 118 نفر از پرسنل بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان فسا انجام شد. کیفیت زندگی افراد با پرسشنامه استاندارد WHOQOL-BREF سنجیده شد. همچنین در صورتی که هموگلوبین زنان کمتر از 12 و مردان کمتر از 14 بود به عنوان آنمی فقر آهن در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو، کروسکال والیس، من ویتنی و اسپیرمن انجام شد.

نتایج:

در این مطالعه در مجموع 118 پرسنل مورد بررسی قرار گرفتند. 84 نفر (2/71%) از آن ها زن و 34 نفر (8/28%) مرد بودند. شیوع آنمی فقر آهن در این جمعیت 5/8 درصد بود. کیفیت زندگی افراد مبتلا به آنمی فقر آهن از افراد سالم بطور معناداری در حیطه های سلامت جسمانی (p=0.003)، سلامت روانی (p<0.001)، روابط اجتماعی (p<0.001) و سلامت محیط (p=0.001) کمتر بود.

نتیجه گیری:

از نتایج این مطالعه نتیجه می شود که بیماران مبتلا به آنمی فقر آهن دارای کیفیت زندگی پایین تری هستند.

کلمات کلیدی:

آنمی، فقرآهن، کیفیت زندگی، WHOQOL-BREF

 


Prevalence of Iron Deficiency Anemia and its Correlation with Quality of Life in Personnels of Fasa Valiasr Hospital in the First Half of the Year 2016

Advisor:  Farzaneh Mobasheri Supervisor: Dr Maryam Maghboul Student: Shiva Hooshangi

Abstract

Background & Objective:

Health related quality of life (HRQL) is an important clinical outcome for patients with iron deficiency anemia (IDA). The present study investigated whether iron deficiency anemia impacts on quality of life in patients.

 Materials & Methods:

This was a cross-sectional study. Our study population included Vali Asr hospital personnel. Quality of life was measured using WHOQOL-BREF questionnaire. The participants were considered as IDA If their hemoglobin was less than 12 in female and 14 in male. Data were analyzed with SPSS software, and significance was defined as P < 0.05.

 Results:

Overall 118 personnel enrolled. 84 (71.2%) of them were female and 34 (28.8%) were male. 10 (8.5%) of personnel had IDA. The HRQOL in anemic personnel was significantly lower than healthy personnel. Scores of anemic personnel were lower in the physical health (p=0.003), mental health (p<0.001), social relations (p<0.001) and Environmental health (p=0.001).

Conclusion:

It was concluded from the study that HRQOL was lower in IDA patients than healthy population.

Key words:

Anemia, Iron deficiency, Quality of life, WHOQOL-BREF

پیوست ها:

1395-336.pdf حجم فایل:293.82 کیلوبایت