معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:مرضیه ولی زاده
    استاد راهنما: دکتر سمیه معتضدیان استاد مشاور: 

چکیده

زمینه و هدف:

نتایج بعضی از تحقیقات نشان می دهد که الگوهای شخصیتی افراد در پاسخ دادن به محرك های تنش زا، نقش مهمی در احتمال قربانی شدن یا گرفتار آمدن آن ها به آسیب های روانی ایفا می کند. مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان دکتر علی شریعتی شهرستان فسا در سال 1394 می پردازد.

مواد و روش:

در این پژوهش توصیفی-مقطعی تعداد 150 نفر از معتادینی که به مراکز ترك اعتیاد بیمارستان شریعتی مراجعه کرده بودند به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به همین جهت برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد الگوهای دلبستگی کولینز و رید و پرسش نامه سلامت شدت اعتیاد (ASI) استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ...) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی و ANOVA) در نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج:

میانگین سنی افراد مورد مطالعه 11/2±91/33 سال بوده و تمامی آنها مرد بودند. 60 درصد (90 نفر) افراد متاهل و 40 درصد (60 نفر) افراد مجرد بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که نوع ماده مصرفی افراد شرکت کننده در مطالعه متفاوت است و بیشترین آنها از اپیوئیدها استفاده می کنند. بین سبک دلبستگی نا ایمن اضطرابی و دوسوگرا و شدت اعتیاد ارتباط معناداری وجود داشت (p=0.001).

نتیجه گیری:

بیشتر معتادان دارای الگوی دلبستگی ناایمن شامل دوسوگرا و اجتنابی می باشند. همچنین افرادی دارای سبک دلبستگی نا ایمن دارای شدت اعتیاد بیشتری هستند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولان نسبت به برگزاری کلاس ها و کارگاه هایی به منظور افزایش آگاهی خانواده ها در مورد تاثیرات سبكهای دلبستگی در ویژگی های روانی آینده فرد مانند اعتیاد بر جای می گذارد ، اقدام نمایند.

کلمات کلیدی:

سبک های دلبستگی، اعتیاد، مواد مخدر.

 


Relationship between attachment styles and addiction severity index in patients referring to the Center addiction treatment, Doctor Ali Shariati hospital in Fasa in 2016

Advisor:  Supervisor: Dr Somaye Motazedian Student: Marziyeh Valizadeh

Abstract

Background & Objective:

This study aimed to investigate the relationship between attachment styles and addiction severity in patients admitted to hospital drug rehabilitation center doctor Ali Shariati city pays corruption in 2016.

 Materials & Methods:

In this cross-sectional study 150 addicts who had been admitted to addiction treatment centers Shariati Hospital were selected by random sampling. In order to gather information from the standard questionnaire Collins and Reid attachment patterns and severity of addiction Health Questionnaire (ASI) was used. Data using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (correlation coefficient and ANOVA) were analyzed using SPSS version 19.

 Results:

The mean age of patients was 33.91 ± 2.11 years and all of them were male. 60% (n = 90), married, and 40% (n = 60) were single people. The results of this study showed that the type of drug is different and most participants in the study of opiate use. Between insecure attachment style and ambivalent anxiety and addiction severity, there was a significant association (P = 0.001).

Conclusion:

Most addicts have insecure attachment pattern of ambivalence and avoidance are included. Also people with insecure attachment style are a more severe addiction.

Key words:

attachment styles, addiction, drugs.

پیوست ها:

1395-344.pdf حجم فایل:387.25 کیلوبایت