معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: سیده فرناز کمانی
    استاد راهنما: دکتر کیومرث ایزدپناه استاد مشاور: پژمان باقری

چکیده

زمینه و هدف:

با توجه به شیوع نسبتا بالای سرطان مثانه، داشتن اطلاعات کافی در مورد عوامل خطر سرطان مثانه می تواند به پزشکان در تشخیص زود هنگام و جلو گیری از پیشرفت سرطان مثانه کمک کند. همچنین تعیین استیج و گرید تومور نقشی حیاتی در انتخاب مناسب ترین راهکار درمانی توسط متخصصین یورولوژی دارد.

مواد و روش:

در مطالعه ی انجام شده که یک مطالعه ی مقطعی توصیفی تحلیلی بود، ما با استفاده از پرونده ها و گزارش های پاتولوژی تمامی افرادی که در بازه ی زمانی نیمه ی دوم سال 1391 تا انتهای سال1394 در شهرستان فسا تحت عمل جراحی ترانس یورترال رسکشن قرار گرفته بودند، و همچنین با تهیه چک لیستی که شامل تمامی ریسک فاکتور های سرطان مثانه بود، برای هر بیمار با کمک گرفتن از اطلاعات موجود در پرونده ی بیمار و گزارشات پاتولوژی و خود بیمار، به تکمیل چک لیست پرداختیم. و در ادامه داده ها با استفاده از آزمون من ویتنی یو و همبستگی اسپیرمن و کندال در سطح معنی داری 5 درصد با نرم افزار SPSS20 مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج:

از بین عوامل خطری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، از نظر آماری ارتباط معنا داری بین مصرف سیگار و استیج سرطان مثانه نشان داده شد (004/0 pvalue). و همچنین ارتباط معنا داری بین گرید و استیج سرطان بدست آمد (0001/0> pvalue) ، (80/0correlation – coefficient =).

نتیجه گیری:

با توجه به مشخص شدن اثرات ریسک فاکتور سیگار بعنوان یک عامل خطر قوی که همسو با شواهد موجود است، صرف نظر از ارتباطات غیرمعنی داری که در مورد سایر ریسک فاکتورها به دلایل متدولوژیک بدست آمد، و فقدان اثرات خطرزائی آنها را به این دلیل نمی توان رد کرد، باید گفت در شرایط فعلی جامعه که با شیوع روزافزون مصرف سیگار و مخاطرات شغلی بعنوان عوامل اصلی بروز سرطان مثانه مواجه هستیم ، توجه هر چه بیشتر به اصول کنترل و پیشگیری این عوامل خطر ،در برنامه ریزی های بهداشتی بسیار حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی:

سرطان مثانه (BC) ، ترانس یورترال رسکشن تومور مثانه(TURBT) ، گرید(Grade) ، استیج(Stage)، ریسک فاکتور(RF).

 


Studying the relationship between bladder cancer risk factors and stage and grade of the tumour obtained from a transurethral resection specimen in time period between the second half of 2012 until the end of 2015 in fasa

Advisor:  pegman Baghery Supervisor: Dr Kiomars Izadpanah Student: Seyede Farnaz kamani

Abstract

Background & Objective:

Due to sort of high prevalence of Bladder cancer،having enough knowledge about BC riskfactors can assist in prevention and early detection of the disease،Furthermore ،staging and grading of the bladder tumour are critical for urologists to determine the most appropriate management strategies for BC.

 Materials & Methods:

In this study which was a cross-sectional and descriptive analysis،we studied on all patients who have done a transurethral resection of bladder tumour in time period between the second half of 2012 until the end of 2015 in fasa using patient’s files and their pathology reports and also with preparing a checklist and filling it using the patient’s files and pathology reports and also themselves.Furthermore we did an analysis on our data using Mann-whitney u test and also Spearman’s test and Kendall’s test in the significance level of 5% ،using SPSS20 software.

 Results:

Among all Riskfactors in this study،based on our analysis،there was a meaningful relation between smoking and Bladder cancer Stage. (pvalue 0.004) and also there was a meaningful relation between Bladder cancer Grade and Stage.(pvalue< 0.0001، correlation coefficient = 0.80)

Conclusion:

Due to denotation of smoking Risk factor as a powerful RF for BC which is compatible with our findings. Despite irrelative findings about other RFs due to methodological reasons ، we cant’t confirm their lack of harm. In modern society situation which we are opposed to an increase in smoking prevalence and other occupational carcinogenes as main causes of BC، noticing more about preventing and controling these RFs is really important for hygienic schedules.

Key words:

BC(Bladder cancer), Transurethral resection of bladder tumour, Grade, Stage, Risk factor

پیوست ها:

1395-332.pdf حجم فایل:364.16 کیلوبایت