معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:علی پوراسماعیل
    استاد راهنما: دکتر آروین هدایتی استاد مشاور: دکتر یوسف غلامپور ، دکتر عزیزا... دهقان

چکیده

زمینه و هدف:

کیفیت خواب یکی از فاکتورهای مهمی است که می تواند بر ابعاد مختلف سلامتی تاثیر داشته باشد، بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین اختلالات خواب و سطح هموگلوبین A1c در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع2 میباشد.

مواد و روش:

مطالعه حاضر از نوع مقطعی-تحلیلی بوده که برروی 112 نفر از بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 در محدوده ی سنی 30 تا 70 سال که به درمانگاه دیابت بیمارستان ولی عصر فسا ارجاع داده شدند، انجام شد. این بیماران بر اساس نتیجه ی هموگلوبین A1c بدو ورود به مطالعه، که با روش اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شد، به 2 گروه تقسیم شدند: گروهی که هموگلوبین A1c کمتر و مساوی 7% داشتند، و گروهی که هموگلوبین A1c بیشتر از 7% داشتند. بعد از کسب رضایت نامه کتبی، از پرسش نامه استاندارد وضعیت خواب پیتزبورگ (Pittsburgh Sleep Quality Index) برای بررسی وضعیت اختلالات خواب استفاده شد. داده ها با روش آماری کای دو و رگرسیون لوجستیک در نرم افزار16 SPSS تجزیه و تحلیل شد.

نتایج:

(8/59%)67 نفر از شرکت کنندگان مرد و مابقی زن بودند. میانگین سنی در مردان و زنان به ترتیب 87/8± 43/54 و 34/8± 60/50 بود. در آنالیز رگرسیون لوجستیک رابطه معنی داری بین سطح هموگلوبین A1c و کیفیت خواب مشاهده شد (P=0.001).

نتیجه گیری:

وجود رابطه بین اختلالات خواب و هموگلوبینA1c اهمیت توجه به این محور را نشان می دهد و پیشنهاد می گردد مبتلایان به دیابت شیرین نوع 2 از جهات مختلف شامل راهکارهای درمان و پیشگیری اختلالات خواب، رعایت بهداشت روانی و همچنین مصرف داروهای خواب آور و ضد افسردگی مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی:

اختلالات خواب ، هموگلوبین A1c ، دیابت شیرین.

 


The relation between sleep disorders and HemoglobinA1c levels in patients with type 2 diabetes mellitus

Advisor:  Dr. Yousef Gholampour ، Dr. Azizallah Dehghan Supervisor: Dr. Arvin Hedayati Student: Ali pouresmail

Abstract

Background & Objective:

Sleep quality is one of the most important factors that can affect different aspects of health. So this study was done with the aim of investigating the relation between sleep disorders and hemoglobin A1C levels in patients with type 2 diabetes mellitus.

 Materials & Methods:

This study was a cross-sectional study on 112 diabetic patients (30 to 70 years old) that were referred to diabetes clinic in Vali-Asr hospital in Fasa. These patients were divided in to two groups based on the Spectrophotometric measuring results of the hemoglobin A1c levels. Group 1: hemoglobin A1c ≤ 7%, Group 2: hemoglobin A1c >7%. After obtaining written consent, Pittsburgh Sleep mode standard questionnaire (Pittsburgh sleep quality index) was used to check the status of sleep disorders. Data were analyzed by SPSS software and chi-square test.

 Results:

67 (8/59%) of participants were men and the rest were women. The average age of the men and the women were respectively 87/8 ± 43/54 and 34/8 ± 60/50. Significant relation was observed between hemoglobin A1C levels and sleep quality in logistic regression analysis (P = 0.001).

Conclusion:

The existence of relation between sleep disorders and hemoglobin A1c levels, indicates the importance of this subject. It is recommended that people with type 2 diabetes mellitus should be considered from different aspects, including strategies of treatment and prevention from sleep disorders, mental hygiene and the use of sleep medications and anti-depressants.

Key words:

Sleep disorders, Hemoglobin A1c levels, Diabetes Mellitus

پیوست ها:

1395-324.pdf حجم فایل:461.52 کیلوبایت