معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:صابر دهبانی زاده
    استاد راهنما: دکتر محمد اکراهی استاد مشاور: دکتر عزیزا... دهقان

چکیده

زمینه و هدف:

جوانان عمده ترین گروه در معرض خطر ایدز در سراسر دنیا می باشند. آموزش و پیشگیری اولویت اصلی مراقبت های بهداشتی جهت کنترل ایدز است. یکی از کاربردی ترین روشها جهت پیشگیری از بروز ایدز، ارتقاء آگاهی و بهبود نگرش در بین جوانان در اقشار مختلف جامعه می باشد.

مواد و روش:

مطالعه ی حاضر توصیفی از نوع مقطعی بود. 380 نفر از دانشجویان دانشگاه فسا ( 190 نفر دانشجوی پزشکی و 190 نفر دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی) در سال تحصیلی 95-1394 به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها ابتدا اطلاعات دموگرافیک تکمیل و از پرسشنامه ی ایدز استفاده شد. تحلیل داده ها بوسیله آزمون تی و تحلیل واریانس با نرم افزار SPSS ورژن 20 انجام گردید.

نتایج:

میانگین و انحراف معیار میزان آگاهی دانشجویان پزشکی در مورد ایدز 87/34 12/3 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و 11/32 67/3 بود. همچنین میانگین و انحراف معیار نگرش دانشجویان پزشکی در مورد ایدز 62/21 79/1 و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 061/21 95/1 بدست آمد. نتایج نشان داد بین آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی و آزاد اسلامی (00/0=p)، آگاهی و نگرش و مقطع تحصیلی (00/0=p)و آگاهی و نگرش و رده سنی (004/0=p )تفاوت معناداری وجود دارد. ولی بین آگاهی و نگرش و جنسیت(14/0=p)تفاوت معناداری وجود ندارد.

نتیجه گیری:

طبق نتایج بدست آمده مشخص شد دانشجویان آزاد اسلامی اطلاعات کمتری نسبت به دانشجویان پزشکی در زمینه ایدز دارند. لذا ارتقا دانش و نگرش دانشجویان در زمینه بیماری ایدز ضروری است و پیشنهاد می شود مسئولان با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه، برنامه های مدونی جهت افزایش آگاهی و بهبود نگرش جوانان و پیشگیری از آن در این زمینه طراحی و اجرا کنند.

کلمات کلیدی:

آگاهی، نگرش، ایدز، دانشجویان

 


Comparison study between knowledge and Attitude of Fasa islamic azad university students

Advisor:  Dr Azizallah dehghan Supervisor: Dr Mohammad Ekrahi Student: Saber Dehbanizadeh

Abstract

Background & Objective:

Young people worldwide are considered as the major group at risk of AIDS. Education and prevention is the primary priority of health care for control of AIDS. One of the most useful methods to prevent AIDS, is promoting knowledge and improving attitudes among young people between different groups in society.

 Materials & Methods:

This investigation was a cross-sectional descriptive study. 190 students from medical science university and 190 students from islamic azad university were selected by sampling methods in 2015-2016. To collect data, demographic and the AIDS questionnaire was used. Data analysis was performed by t test and ANOVA with SPSS software, version 20.

 Results:

The mean and standard deviation score of medical science students’ knowledge toward AIDS in general was (34.87 3.12 and islamic azad students’ was (32.11 3.67) and (21.62 1.79) & (21.06 195) for attitudes score. The results showed that between knowledge and attitudes from medical science student’s and islamic azad student’s (P=0.00) significant difference was seen. Also, between educational level of students and their Knowledge and attitudes significant changes was recognized (P=0.00). The results showed that between age and level of knowledge (P=0.00) significant difference was seen. But Between gender and level of knowledge and attitudes no significant changes was recognized (p=0.14).

Conclusion:

According to the results, islamic azad students have less knowledge and attitude than medical science students about AIDS. There is a need to improve knowledge and attitude of university students towards AIDS. It is suggested authorities should design and organize programs, based on cultural and social conditions, to raise knowledge and improve attitudes, especially prevention of AIDS transmission.

Key words:

knowledge, attitude, AIDS, university student

پیوست ها:

1395=.pdf حجم فایل:419.62 کیلوبایت