معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:سیده مکیه موسوی
    استاد راهنما: دکترعلیرضاعسکری ، دکتررضاهمایونفر استاد مشاور: دکتر عزیز ا... دهقان

چکیده

زمینه و هدف:

استئوآرتریت شایع‌ترین شکل آرتریت و علت اصلی درد و ناتوانی در افراد مسن محسوب می‌شود.. شرایط متابولیک در پیدایش و پیشبرد این بیماری نقش عمده‌ای دارند که می‌توانیم آدیپوکین‌ها، بالا بودن قند خون، و ... را نام ببریم. مشخص شده است که بافت چربی آدیپوکین‌هایی ترشح می‌نماید که ممکن است در روند استیوآرتریت نقش داشته باشند.

مواد و روش:

این طرح پژوهشی یک مطالعه ی تحلیلی-مقطعی می باشد که در آن نمونه خون از 131 نفر بیماران دچار استیوآرتریت و 262 نفر بعنوان گروه کنترل گرفته شد . سطوح لپتین، آدیپونکتین، رسیستین و ویسفاتین به روش الیزا در این بیماران اندازه گیری شد.

نتایج:

درمطالعه ای که انجام شد، سطح FBS و انسولین بین گروهOA و گروه کنترل تفاوت معناداری داشت، بگونه ای که در گروه OA از سطح بالاتری برخورداربود. همچنین سطح ویسفاتین، لپتین، آدیپونکتین ورسیستین در گروه OA نسبت به گروه کنترل بصورت معناداری بالاتر بود.بررسی لیپید پروفایل نیزنشان دهنده ی ارتباط معنادار آن باOA بود که درمورد HDL این ارتباط معکوس و در مورد LDL و TGارتباط مستقیم داشت.

نتیجه گیری:

بالاتر بودن سطح آدیپوکین های مورد بررسی در مطالعه، در گروه OA پیشنهاد کننده ی نقش آنها در ایجاد و پیشرفت OA زانو می باشد و بر نقش متابولیک بافت چربی بر روند OA تاکید میکند.

کلمات کلیدی:

استیوآرتریت، چاقی، آدیپوکین، لپتین، آدیپونکتین، رسیستین، ویسفاتین.

 


Investigating levels of hormones secreted by adipose tissue in patients with osteoarthritis

Advisor:  Dr Azizola Dehghan Supervisor: Dr Ali Reza Askari ، Dr Reza Homayunfar Student: S.Makie Mosavi

Abstract

Background & Objective:

Osteoarthritis is the most common form of arthritis and is the leading cause of pain and disability among older people.Metabolic conditions play a major role in the development and progression of the disease (eg. adipokines, high blood sugar, and ... ). It is suggested that Adipose tissue releases adipokines that may be involved in the pathogenesis of osteoarthritis (OA).

 Materials & Methods:

This was a cross-sectional study. Serum was collected from 161 knee OA patients and from 262 controls without knee OA . Serum leptin, adiponectin, resistin and visfatin levels were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

 Results:

The adipokine levels were all distinctly higher in OA patients as compared to controls. Also FBS (Fasting Blood Sugar), Insulin, TG, LDL and HDL levels were all higher in OA patients compared to controls.

Conclusion:

Higher level of adipokines in OA patients suggest that adipokines are of relevance in OA development and emphasize on metabolic role of pathogenesis.

Key words:

Osteoarthritis(OA), Leptin,Adiponectin, resistin, visfatin

پیوست ها:

1395-328.pdf حجم فایل:333.95 کیلوبایت