معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو:سحر سلطان آبادی
    استاد راهنما: دکتر غلامعباس ولی زاده استاد مشاور: فرزانه مباشری

چکیده

زمینه و هدف:

پراکندگی فاصلة QT معیار بیانگر یکنواختی در رپولاریزاسیون بطنی است. افزایش پراکندگی فاصلة QT خود باعث قرار گرفتن قلب در معرض آریتمی های بدخیم می شود. این مطالعه به منظور مقایسه پراکندگی فاصله QT در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST قبل و بعد از درمان با استرپتوکیناز و PCI اولیه انجام گردید.

مواد و روش:

ما اطلاعات مربوط به تمام بیماران (185 نفر) مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعة ST که از تاریخ 1 بهمن ماه 1391 تا 31 خرداد ماه 1394 در بخش اتفاقات بیمارستان ولیعصر (عج) فسا بستری شده بودند و با یکی از روش های استرپتوکیناز (115 بیمار) یا PCI اولیه (70 بیمار) در مان شدند را بررسی نمودیم. مواردی شامل سن، جنس، تعداد روزهای بستری، پراکندگی فاصلة QT قبل و 24 ساعت پس از درمان، آریتمی های کشنده (مانند VT و VF) در 24 ساعت اول بستری و EF پس از درمان مورد آنالیز قرار گرفتند. در نهایت برای آنالیز نتایج از نرم افزار SPSS، نسخة 20 استفاده شد و مقادیر P-value کمتر از 05/0 معنادار تلقی شد.

نتایج:

دو گروه از نظر سن و جنس تفاوت معناداری نداشتند. پراکندگی فاصلة QT با کاهش بیشتری در گروه PCI اولیه همراه بود؛ ولی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (P > 0.05). EF به طور معناداری در گروه PCI اولیه بیشتر بود (P= 0.022). در گروه PCI اولیه، پراکندگی فاصلة QT با کاهش معناداری در افرادی که دچار آریتمی های خطرناک شده بودند؛ همراه بود (P= 0.022).

نتیجه گیری:

کاهش کلی پراکندگی فاصلة QT در گروه PCI اولیه و نیز کاهش معنادار آن در افراد درمان شده با PCI اولیه که دچار آریتمی شده بودند، مؤید تأثیر بهتر این روش درمانی نسبت به درمان با استرپتوکیناز می باشد. EF نیز به عنوان معیار نمایانگر نحوه عملکرد قلب، می تواند به عنوان یک عامل پیش گویی کنندة مستقل در بهبود عملکرد قلب در گروه PCI اولیه در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی:

انفارکتوس حاد میوکارد، استرپتوکیناز، PCI اولیه، پراکندگی فاصلة QT.

 


Comparison of QT dispersion in patients with ST elevation acute myocardial infarction before and after treatment with streptokinase versus primary percutaneous coronary intervention (PCI)

Advisor:  Farzaneh Mobasheri Supervisor: Dr GholamAbbas Valizadeh Student: Sahar SoltanAbadi

Abstract

Background & Objective:

QT dispersion represents inhomogeneous ventricular repolarization; It’s increase may predispose the heart to malignant ventricular arrhythmias. This study was conducted to compare QT dispersion in patients with ST elevation acute myocardial infarction (STEMI) before and after treatment with streptokinase versus primary percutaneous coronary intervention (PCI).

 Materials & Methods:

We reviewed the medical records of all 185 STEMI patients, between February 2013 and June 2015; who received streptokinase (SK) (115 cases) or underwent primary PCI (70 cases) in Valiasr hospital, Fasa, Iran. We analyzed patients’ information including, age, sex, duration of hospital stay, QT dispersion and QT corrected dispersion before and 24 hours after treatment, fatal arrhythmias (VT, VF) during the first 24 hours after since admission, ejection fraction (EF) 24 hours after treatment. Statistical analysis was done using SPSS software, version 20.0 and and a p-value of less than 0.05 was considered statistically significant.

 Results:

Age and sex were almost equally distributed in both groups. QT dispersion were decreased in primary PCI group, but no significant difference was seen between groups (P > 0.05). A significant increase was detected in EF mean in primary PCI group (P= 0.022). There was a significant reduction in QT dispersion of patients with fatal arrhythmias in primary PCI group (P= 0.022).

Conclusion:

Overall reduction of QT dispersion in primary PCI group and significant reduction in QT dispersion of patients with fatal arrhythmias in primary PCI group shows better efficacy of this treatment strategy in comparison to thrombolytic therapy. EF as an important indicator of proper myocardial function, can also be considered as an independent predictor of improved myocardial function in primary PCI group.

Key words:

Myocardial infarction, streptokinase, primary PCI, QT dispersion.

پیوست ها:

1395-339.pdf حجم فایل:364.60 کیلوبایت